Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

p-dodecylphenol

EC / List no.: 203-202-9 CAS no.: 104-43-8
Information source
# Suspected bioaccumulative: EpiSuite data included in the Toolbox contain at least one experimental log Kow value equal to or higher than 4.5 # Suspected hazardous to the aquatic environment: DEMETRA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0.128 mg/L (moderate reliability); EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 2.28 mg/L (moderate reliability); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.0786 mg/L (moderate reliability); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.2507 mg/L (moderate reliability) # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin irritant: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as skin irritant # Suspected skin sensitiser: CAESAR skin sensitisation model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Sensitizer (good reliability) # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler DART scheme v.1.0 gives an alert for toxicity to reproduction;CAESAR developmental toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (good reliability); Developmental/Reproductive Toxicity library (PG) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (moderate reliability)

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1