Statystyki dotyczące dalszych zastosowań objętych udzielonymi zezwoleniami

Wnioski o udzielenie zezwolenia mogą obejmować zastosowania danej substancji przez wnioskodawcę, zastosowania w dalszej części łańcucha dostaw lub oba te rodzaje zastosowań.

Dalsi użytkownicy, do których odnosi się zezwolenie udzielone uczestnikowi ich łańcucha dostaw, muszą powiadomić Europejską Agencję Chemikaliów o stosowanych przez nich substancjach chemicznych. Wymóg ten wynika z art. 66 rozporządzenia REACH.

ECHA prowadzi rejestr zgłoszeń dalszych użytkowników i przekazuje zawarte w nich dane właściwym organom państw członkowskich.

Poniższy wykres przedstawia rozkład wszystkich otrzymanych do tej pory zgłoszeń od dalszych użytkowników. W celu uzyskania pełnego obrazu udzielone zezwolenia przedstawiono również w rozbiciu na poszczególne substancje. ECHA będzie aktualizować te informacje co kwartał.

Szczegółowe informacje na temat geograficznego rozmieszczenia zastosowań znajdują się w sekcji „Mapy i wykresy”.

Informacje zebrane z poszczególnych zgłoszeń zostały wyszczególnione w „rejestrze zgłoszeń”.

Przedstawione informacje pochodzą ze zgłoszeń otrzymanych od użytkowników, w związku z czym mogą zawierać pewne nieścisłości. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w informacji prawnej ECHA.

Kontekst:

Przyznanie zezwolenia na stosowanie SVHC jest możliwe, jeżeli wnioskodawca może wykazać, że ryzyko wynikające z zastosowania tej substancji jest odpowiednio kontrolowane lub że korzyści społeczno-ekonomiczne przewyższają ryzyko i nie istnieją odpowiednie rozwiązania alternatywne. Wszystkie zezwolenia podlegają ograniczonemu w czasie okresowi przeglądu. Celem procesu uzyskiwania zezwoleń jest stopniowe zastępowanie substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) przez mniej niebezpieczne substancje lub technologie, o ile odpowiednie rozwiązania alternatywne są dostępne i możliwe do zastosowania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Aby uzyskać więcej informacji o procedurze udzielania zezwoleń, należy zapoznać się z linkami dostępnymi na tej stronie.

Dalsze informacje na temat ogólnodostępnej wersji rejestru zgłoszeń i jego założeń znajdują się w „Informacjach pochodzących z opublikowanych przez ECHA zgłoszeń dalszych użytkowników”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2018 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 16 8 24
Dibutyl phthalate (DBP) 13 6 19
Lead sulfochromate yellow 257 6 263
Lead chromate molybdate sulphate red 222 6 228
Trichloroethylene (TCE) 22 16 38
Total 530 42 572
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
 
  [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
[PDF]

 

The number of downstream user notifications is counted as follows:

  • Each use per site is counted as a separate notification, and the total number of active notifications (uses) is reported. So, if there are four uses of a substance at one site, and three (same or different) uses at another site, this is counted as seven notifications.
  • If ECHA subsequently receives an update of a notification showing that the substance is no longer used at a site (ceased or substituted use), the number of uses at that site will be deducted from the current total number of notifications.
  • Uses for which the authorisation’s review period has expired and no review report has been submitted are deducted from the counts (this also applies to the uses of authorisation holders).

Note: Statistics published prior to June 2018 contained some inaccuracies due to a mistake in the counting algorithm. As of June 2018, prior period errors have been corrected retrospectively for all data. The correction has affected mainly the counts for the substance HBCDD and, to a lesser extent, those for other substances.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)