Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Dane mające zapobiec niewłaściwemu zastąpieniu

Dane zebrane w ramach wdrażania rozporządzeń REACH, CLP i w sprawie produktów biobójczych mogą być bardzo pomocne przy ocenie zagrożenia i ryzyka stosowania rozwiązań alternatywnych. 

Zgodnie z rozporządzeniem REACH rejestrujący zobowiązani są do przekazywania informacji na temat substancji produkowanych w UE lub importowanych do UE. Ponadto ECHA może zwrócić się o dodatkowe informacje w celu wyjaśnienia obaw dotyczących danej substancji.

Dane, dostępne na stronie internetowej ECHA, mogą ułatwić bezpieczne korzystanie z chemikaliów i działania związane z zastępowaniem ich bezpieczniejszymi substancjami.

Dane mające zapobiec niewłaściwemu zastąpieniu

 

Image

Informacje z dokumentacji rejestracyjnych oraz ze zgłoszeń dotyczących klasyfikacji i oznakowania.

 

Image

Informacje dotyczące zastosowań, narażenia/emisji, zagrożeń i rozwiązań alternatywnych dla substancji podlegających procedurom udzielania zezwoleń lub ograniczeń na mocy REACH.

 

Image

Informacje na temat substancji biobójczych lub produktów objętych rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych.

ECHA wraz z państwami członkowskimi zaczęła zwracać coraz większą uwagę na podobieństwo strukturalne substancji. ECHA zaczęła również stosować podejście uwzględniające grupy substancji, aby zapobiec niewłaściwemu zastępowaniu chemikaliów. ECHA będzie w dalszym ciągu udoskonalać sposoby wykorzystywania i rozpowszechniania najważniejszych informacji na temat zarejestrowanych substancji chemicznych, w szczególności z perspektywy zastępowania innymi substancjami substancji chemicznych budzących obawy.

Czy chcesz wziąć udział w warsztatach na temat dostępu do danych istotnych dla zastępowania substancji chemicznych stwarzających zagrożenie innymi substancjami? --> skontaktuj się z nami.

Categories Display


Route: .live2