Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof Nr WE: - Nr CAS: -
Powód włączenia
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Data włączenia
20/06/2013
Decyzja
Zestaw danych IUCLID
Dokument uzupełniający
Odpowiedź na uwagi
Uwagi

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-209-1 68412-54-4 Official source
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-045-0 26027-38-3 Official source
Nonylphenol, ethoxylated 500-024-6 9016-45-9 Official source
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 230-770-5 7311-27-5 Official source
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 248-743-1 27942-27-4 Official source
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 243-816-4 20427-84-3 Official source
26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24- octaoxahexacosan -1-ol - 14409-72-4 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) 931-756-8 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) 931-755-2 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) 931-754-7 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) 931-753-1 - Official source
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched - 68412-54-4 Official source
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol 687-832-3 1119449-37-4 Expert judgement (ECHA)
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol 687-833-9 1119449-38-5 Expert judgement (ECHA)
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) 938-618-6 - Expert judgement (ECHA)
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) 939-975-0 - Expert judgement (ECHA)
Nonylphenolpolyglycolether 932-998-7 - Expert judgement (ECHA)
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS: 127087-87-0) 932-098-4 127087-87-0 Expert judgement (ECHA)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- (CAS 9016-45-9) 931-562-3 9016-45-9 Expert judgement (ECHA)
3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)- - 20636-48-0 Expert judgement (ECHA)
4-t-Nonylphenol-diethoxylate - 156609-10-8 Expert judgement (ECHA)
Ethanol, 2-(4-nonylphenoxy)- - 104-35-8 Expert judgement (ECHA)
Isononylphenol, ethoxylated 609-346-2 37205-87-1 Expert judgement (ECHA)
p-Nonylphenol hexaethoxylate - 34166-38-6 Expert judgement (ECHA)
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-315-8 127087-87-0 Expert judgement (ECHA)
23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol 248-293-6 27177-05-5 Expert judgement (ECHA)
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol 247-816-5 26571-11-9 Expert judgement (ECHA)
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) 939-993-9 - Expert judgement (ECHA)
14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol 247-555-7 26264-02-8 Expert judgement (ECHA)

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.