Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Forum egzekwowania przepisów

Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów (forum) jest siecią organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów rozporządzeń w sprawie REACH, CLP i PIC w UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.
W 2017 r. forum utworzyło podgrupę forum ds. rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR), która spotyka się trzy razy w roku równocześnie z posiedzeniami plenarnymi forum w celu zapewnienia dokładnego, skoordynowanego i zharmonizowanego egzekwowania przepisów.

Skład

W skład forum wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego. Forum mianuje spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Obecnym przewodniczącym jest Katja vom Hofe (Niemcy), a wiceprzewodniczącymi są Sinead McMickan (Irlandia) i Szilvia Deim (Węgry).

W skład podgrupy ds. BPR wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego. Podgrupa ds. BPR mianuje spośród swoich członków przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego. Obecnym przewodniczącym jest Eugen Anwander (Austria), a wiceprzewodniczącymi – Dominik Pisarek (Polska) i Francesca Ravaioli (Włochy).

Inni uczestnicy prac forum to:

  • sekretariat forum ECHA i sekretariat ECHA
  • zaproszeni eksperci z państw członkowskich
  • Komisja Europejska
  • akredytowane przez ECHA organizacje zainteresowanych podmiotów (ASO).

Forum egzekwowania przepisów

 

Jak działa forum

Forum ustanawia własny program pracy w oparciu o listę zadań określonych w rozporządzeniach REACH, CLP i PIC. Praktyczna praca forum jest podzielona między 10 grup roboczych, opracowujących rozwiązania w określonych obszarach egzekwowania przepisów. Nowo utworzona podgrupa ds. produktów biobójczych (BPR) działa w podobny sposób jak forum, ma obecnie dwie grupy robocze i jest reprezentowana w pracach dwóch grup roboczych forum. Co roku forum i podgrupa ds. BPR odbywają trzy posiedzenia plenarne.

 

Egzekwowanie przepisów

Rozporządzenia REACH, CLP, PIC i BPR przyjęto w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami ze strony chemikaliów przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego UE. Egzekwowanie przepisów w sposób skoordynowany i zharmonizowany jest kluczowym czynnikiem skuteczności rozporządzeń i stanowi jeden z głównych celów forum i podgrupy ds. BPR.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2