Przesłuchania

Strony postępowania odwoławczego są uprawnione do ustnej prezentacji swojego stanowiska w toku procedury. W związku z powyższym Rada Odwoławcza przeprowadza przesłuchanie, jeżeli uzna je za konieczne, bądź na wniosek wnoszącego odwołanie lub ECHA. Strony mogą wnieść o przesłuchanie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania od Kancelarii Rady Odwoławczej powiadomienia o zakończeniu pisemnej części postępowania.

Przesłuchania odbędą się w Helsinkach, w biurach ECHA.

Przesłuchania będą otwarte dla publiczności, chyba że Rada Odwoławcza postanowi inaczej, podając ku temu istotne przyczyny (np. omawiane będą informacje poufne).

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w którymś z wymienionych poniżej przesłuchań, proszone są o zapoznanie się z wytycznymi dla osób trzecich zainteresowanych udziałem w przesłuchaniu przed Radą Odwoławczą, które objaśniają, w jaki sposób złożyć wniosek o udział w przesłuchaniu.

 

Najbliższe przesłuchania:

There are no available hearings.
There are no available hearings.
There are no available hearings.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)