Ochrona danych osobowych

Polityka ochrony danych

Prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem przewidzianym w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dlatego ECHA zobowiązuje się do zagwarantowania ochrony danych osobowych osób, z którymi współpracuje – dotyczy to zarówno przedstawicieli branży (rejestrujących, przedsiębiorstwa składające wniosek o wydanie zezwolenia itp.), jak i interesariuszy, prenumeratorów biuletynu informacyjnego, członków organów agencji lub zaproszonych ekspertów, pracowników czy kandydatów na stanowisko pracy. Agencja przetwarza wszelkie zgromadzone dane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu spełnienia zadania wykonywanego w interesie publicznym na podstawie przepisów UE lub podczas zgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej nadanej agencji. Przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli wynika ze zobowiązania prawnego lub umownego, lub jeśli dana osoba w sposób wyraźny wyraziła na to zgodę.

Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać inspektorowi ochrony danych ECHA oraz, w razie potrzeby, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

Co do zasady, każda osoba ma prawo do informacji dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, a także do wglądu w swoje dane osobowe i poprawienia błędnych lub niekompletnych danych.

Wszelkie pytania lub skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych ECHA. Można również odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

www.edps.eu

 

Inspektor ochrony danych

Podobnie jak wszystkie pozostałe instytucje, organy i agencje UE, ECHA powołała inspektora ochrony danych w celu zapewnienia stosowania zasad ochrony danych osobowych w agencji. Obecnie funkcję tę pełni  Bo Balduyck (imię.nazwisko@echa.europa.eu).

Inspektor ochrony danych pełni funkcję niezależnego doradcy. Ma obowiązek prowadzenia rejestru wszystkich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych w agencji i udzielać porad oraz wydawać zalecenia w kwestii praw i obowiązków. Inspektor ochrony danych powiadamia również Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o wszelkich problemach dotyczących przetwarzania danych osobowych i odpowiada na wszelkie wnioski ze strony Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. W sytuacjach krytycznych inspektor ochrony danych może rozpatrywać problematyczne kwestie i zdarzenia na wniosek lub z własnej inicjatywy.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)