Decyzje o ogólnym zastosowaniu

ECHA wydaje decyzje o ogólnym zastosowaniu, które mogą mieć wpływ na wszystkie przedsiębiorstwa spełniające określone obiektywne kryteria lub które mogą opisywać określone procesy ECHA.

Publikacja wydanych przez ECHA decyzji o ogólnym zastosowaniu ma ułatwić zainteresowanym obywatelom i innym zainteresowanym stronom uzyskanie dostępu do istotnych dla nich dokumentów.

Na niniejszej stronie podano linki do takich dokumentów.

 

Akty regulacyjne

Wykaz substancji wzbudzających szczególnie duże obawy

Jednym z zadań ECHA jest identyfikacja i tworzenie wykazu substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), czyli substancji rakotwórczych, mutagennych, działających szkodliwie na rozrodczość, trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT), bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji lub wzbudzających podobnie duże obawy.

Substancje SVHC figurujące w wykazie mogą następnie zostać uwzględnione w załączniku XIV do rozporządzenia REACH, w związku z czym konieczne będzie uzyskanie na nie zezwolenia.

 

Środki proceduralne

Dostęp do dokumentów

Obywatele UE i państw trzecich lub przedsiębiorstwa z siedzibą w UE mogą zwrócić się do ECHA o dostęp do dokumentów na podstawie rozporządzenia w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (rozporządzenie (WE) nr 1049/2001). Pomaga to zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność.

Zarząd ECHA wydał decyzję określającą szczegółowe zasady administracyjne i proceduralne dotyczące postępowania z wnioskami o dostęp do dokumentów (MB/12/2008).


Rozpatrywanie przypadków odrzucenia wniosków o zachowanie poufności lub wniosków o zastosowanie alternatywnych nazw chemicznych

Na swojej stronie internetowej ECHA publikuje informacje na temat zarejestrowanych substancji. Rejestrujący mogą zwracać się o zachowanie poufności niektórych z tych informacji. W przypadku odrzucenia takiego wniosku przez ECHA rejestrujący mogą zwrócić się do Agencji o ponowne rozpatrzenie tej decyzji.

Jeżeli dostawca mieszaniny uważa, że podanie substancji składowej na etykiecie lub w karcie charakterystyki mogłoby zagrozić poufności jego działalności gospodarczej, może złożyć wniosek o zastosowanie alternatywnej nazwy chemicznej. W przypadku odrzucenia takiego wniosku przez ECHA dostawca może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie tej decyzji.

ECHA określiła zasady rozpatrywania wniosków o zachowanie poufności w decyzji zarządu (MB/17/2008), którą następnie zmieniono w sposób uwzględniający również wnioski o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie wniosków o zastosowanie alternatywnych nazw chemicznych (MB/17/2011, decyzja zmieniająca decyzję MB/17/2008).


Opłaty manipulacyjne i administracyjne

Za swoje usługi ECHA może pobierać opłaty. Stosowne opłaty określono w decyzji zarządu (MB/D/29/2010). Podano w niej opłatę administracyjną pobieraną od przedsiębiorstw, które błędnie określiły się jako MŚP w celu skorzystania z niższych opłat.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)