Prace związane z OECD

 

Image

UE ściśle współpracuje na szczeblu międzynarodowym w celu prawidłowego zarządzania substancjami chemicznymi. OECD pełni rolę przewodniej organizacji kierującej pracami. Rola ECHA polega na świadczeniu wsparcia naukowo-technicznego dla Komisji Europejskiej w działalności związanej z OECD. Agencja pozostaje aktywna w różnych grupach roboczych i zadaniowych przy OECD. Starania podejmowane w OECD na rzecz harmonizacji narzędzi zarządzania chemicznego i podejść przynoszą korzyści nie tylko organom, ale również przemysłowi europejskiemu.

Państwa OECD mają wspólne cele z celami wytyczonymi w REACH: lepsza ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności przemysłu w dziedzinie substancji chemicznych. Program OECD w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa odegrał główną rolę w promowaniu globalnej harmonizacji, udostępniając powszechnie akceptowane podejścia, metody i narzędzia dostępne do właściwego zarządzania substancjami chemicznymi. Obejmuje to wzajemne akceptowanie danych, wytyczne w zakresie testowania i dobrą praktykę laboratoryjną oraz znormalizowane formaty do zgłaszania wyników, jak np. zharmonizowane szablony, narzędzia informatyczne (IUCLID) i eChemPortal.

ECHA wspiera Komisję Europejską we współpracy z OECD, w szczególności w obszarach związanych z działalnością Grupy Zadaniowej do Oceny Zagrożeń. Agencja nadal uczestniczy w panelu grupy eksperckiej IUCLID i w istotny sposób przyczynia się do rozwoju narzędzi aplikacyjnych QSAR i eChemPortal. Ponadto ECHA uczestniczy w opracowywaniu zharmonizowanych szablonów, Wspólnego Programu Oceny Substancji Chemicznych i działalności związanej z pestycydami i HPV.

Udział ECHA w pracach OECD oparty na podstawach prawnych w zakresie IUCLID przynosi korzyści nie tylko dla wdrażania prawodawstwa chemicznego UE, ale umożliwia również przedsiębiorstwom UE korzystanie na całym świecie z jednolitego formatu do przechowywania i zgłaszania informacji o substancjach chemicznych. eChemPortal stanowi pojedynczy punkt dostępu do ogólnodostępnych informacji na temat substancji chemicznych zgromadzonych na mocy różnych przepisów. Portal umożliwia użytkownikom przeszukiwanie ogólnodostępnych baz danych ECHA i innych organów regulacyjnych.

W ramach wykonywania funkcji regulacyjnych wynikających z rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych od 2013 r. ECHA będzie również uczestniczyć w grupie zadaniowej ds. produktów biobójczych OECD.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)