Użytkownik chemikaliów

Większość gałęzi przemysłu stosuje chemikalia, w tym nawet najmniejsze przedsiębiorstwa. Chemikalia stwarzające zagrożenie są oznakowane w celu przekazania informacji o zagrożeniach i pomocy w unikaniu wypadków. 

Możliwe, że stosujesz już dobre praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem, lecz czy znasz wszystkie swoje prawa i obowiązki określone w przepisach prawnych? Dołączane są również karty charakterystyki. Im większe zagrożenie stwarza stosowana substancja lub mieszanina, tym większe są wymogi wobec dalszego użytkownika i dostawcy.

Jak stosujesz chemikalia?

Chemikalia można stosować na wiele sposobów:

  • mieszać je w celu uzyskania nowych form użytkowych i wprowadzać do obrotu;
  • produkować wyroby (takie jak opony samochodowe, papier, meble, odzież);
  • w ramach procesu (takiego jak czyszczenie, suszenie, smarowanie);
  • w ramach świadczonej usługi (takiej jak pranie chemiczne, naprawa samochodów, budowa, malowanie).  

Użytkownik pełni wyraźną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa stosowania chemikaliów, którą określono w rozporządzeniach REACH i CLP jako rolę dalszego użytkownika

Podmiot jest dalszym użytkownikiem, jeżeli:

  • ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w EOG oraz
  • dostawca stosowanej przez niego substancji lub mieszaniny ma również siedzibę w EOG oraz
  • stosuje chemikalia w działalności przemysłowej lub zawodowej, zgodnie z opisem powyżej.

Podmiot nie jest dalszym użytkownikiem, jeżeli:

  • dostawca stosowanej przez niego substancji ma siedzibę poza EOG i nie wskazał wyłącznego przedstawiciela na potrzeby rejestracji substancji i zapewnienia jej dostępności na rynku UE. W takim przypadku podmiot ten jest importerem;
  • wyłącznie przechowuje chemikalia i wprowadza je do obrotu (bez zmiany ich składu lub opakowania). W takim przypadku podmiot ten jest dystrybutorem;
  • kupuje produkt i stosuje go sam poza środowiskiem przemysłowym/zawodowym. W takim przypadku podmiot ten jest konsumentem.

Co muszę zrobić?

Dalsi użytkownicy nie mają obowiązku rejestracji, ale muszą:

 

Stosuj chemikalia w bezpieczny sposób

Bezpieczne stosowanie chemikaliów jest prawnym obowiązkiem wszystkich przedsiębiorstw mających do czynienia z chemikaliami w swojej działalności przemysłowej i zawodowej.

Przedsiębiorstwo musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu REACH niezależnie od wielkości i miejsca w łańcuchu dostaw. Konieczne jest wdrożenie warunków operacyjnych i środków kontroli ryzyka określonych w karcie charakterystyki dostarczonej przez dostawcę.

Należy również poinformować swoich dostawców o sposobie stosowania ich chemikaliów, zwłaszcza jeśli zastosowania te nie są uwzględnione w otrzymanych informacjach lub warunki bezpiecznego stosowania nie są odpowiednie.

 

Dostarczaj mieszaniny w bezpieczny sposób

Podmiot mieszający chemikalia w celu wytworzenia mieszanin i wprowadzający je do obrotu ponosi istotną odpowiedzialność za zapewnienie klientom możliwości bezpiecznego stosowania produktów.

Konieczne jest przekazanie im odpowiednich informacji dotyczących bezpiecznego stosowania. Należy również dokonać klasyfikacji każdej mieszaniny wprowadzanej do obrotu. Jeżeli stwarza ona zagrożenie, należy oznakować ją, aby pracownicy i konsumenci wiedzieli, jak ograniczać ryzyko.

Od dnia 1 czerwca 2015 r. zaszły istotne zmiany – wprowadzane do obrotu mieszaniny stwarzające zagrożenie muszą zostać sklasyfikowane, oznakowane i zapakowane zgodnie z nowymi wymogami określonymi w rozporządzeniu CLP.

Dzięki skutecznej komunikacji z dostawcami i klientami można pomóc zapewnić przekazywanie odpowiednich informacji w ramach łańcucha dostaw.

 

Stosuj produkty biobójcze wyłącznie do ich określonych celów

Produkty biobójcze ze swej natury stwarzają zagrożenie i mogą być szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje czynne są zatwierdzane do stosowania wyłącznie według określonych grup produktowych. W celu zapewnienia bezpiecznego stosowania produktów biobójczych zastosowanie mają konkretne wymogi dotyczące ich oznakowania i opakowania.

Categories Display