Inzicht in de CAD en CMRD

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL’s) worden vastgesteld binnen twee rechtskaders (CAD en CMRD) die een integrerend deel uitmaken van de mechanismen van de EU voor de bescherming van de gezondheid van werknemers. Daarnaast is er een specifieke richtlijn inzake asbest, waarin een OEL voor deze stof is opgenomen. De kaders bevatten minimumnormen voor de bescherming van werknemers.

Zoals voor alle Europese richtlijnen moeten de lidstaten de voorschriften van de richtlijnen, alsook de OEL’s, omzetten in een nationaal wetgevingskader binnen de in de desbetreffende richtlijn vastgestelde termijn. 

Richtlijn chemische agentia (CAD)

In de richtlijn chemische agentia (Richtlijn 98/24/EG) zijn minimumvoorschriften vastgesteld voor de bescherming van werknemers tegen risico’s voor hun veiligheid en gezondheid die het gevolg zijn of vermoedelijk zullen zijn van de effecten van chemische agentia die aanwezig zijn op het werk of van een beroepswerkzaamheid waarbij chemische agentia zijn betrokken. De richtlijn bevat indicatieve en bindende OEL’s, evenals biologische grenswaarden.

Een chemisch agens wordt gedefinieerd als elke chemische stof, in zuivere vorm of in een mengsel, zoals deze in haar natuurlijke staat voorkomt of het resultaat is van, dan wel gebruikt of vrijgekomen is, ook in de vorm van afval, bij een beroepsactiviteit. Dit geldt ongeacht of de stof al dan niet opzettelijk wordt geproduceerd of in de handel wordt gebracht. De CAD heeft daarom ook betrekking op de evaluatie van emissies en procesafval.

Richtlijn carcinogene, mutagene of reprotoxische agentia (CMRD)

In de richtlijn carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia (Richtlijn 2004/37/EG – CRMD vanaf 9 maart 2022) zijn de minimumvoorschriften vastgesteld voor de bescherming van werknemers tegen gevaren voor hun veiligheid en gezondheid die zich tijdens hun werk door blootstelling aan carcinogene, mutagene of reprotoxische agentia voordoen of kunnen voordoen. De richtlijn bevat preventieve en beschermende maatregelen, evenals grenswaarden voor blootstelling.

De CMRD is van toepassing op stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria om als carcinogeen te worden ingedeeld in categorie 1A of 1B, als mutageen in geslachtscellen te worden ingedeeld in categorie 1A of 1B of als voor de voortplanting giftige stof te worden ingedeeld in categorie 1A of 1B, zoals vermeld in bijlage I bij de CLP-verordening. Bovendien is zij van toepassing op carcinogene stoffen, mengsels of procedés als bedoeld in bijlage I bij de CMRD, alsmede op stoffen of mengsels die vrijkomen tijdens een in die bijlage opgenomen procedé.

Bij de zesde wijziging van de richtlijn carcinogene of mutagene agentia (de destijdse Richtlijn 2004/37/EG – CMD) zijn reprotoxische agentia aan de werkingssfeer van de richtlijn toegevoegd.