Overzicht: vergelijking van de geschillenprocedures voor preregistranten en informatieverzoekers

 

Wanneer u uw stof moet preregistreren verloopt de procedure enigszins anders dan wanneer u informatie over uw stof moet inwinnen. Als u uw stof moet preregistreren, is de procedure gebaseerd op artikel 30, lid 3, van REACH. Wanneer u informatie over uw stof moet inwinnen, is de procedure gebaseerd op de artikelen

 

  Preregistratie/SIEF Informatieverzoek

Wat betekent dat?

Preregistratie was mogelijk tot 1 december 2008 als u uw stof voor die datum vervaardigde of invoerde.

Late preregistratie is mogelijk tot 31 mei 2017 als u bent begonnen met de vervaardiging of invoer in hoeveelheden tussen 1 en 100 ton per jaar.

Na de preregistratie wordt u lid van een SIEF (informatie-uitwisselingsforum voor stoffen) waarbinnen alle discussies over stofgelijkheid, gezamenlijk gebruik van gegevens en gezamenlijke indiening plaatsvinden.

Als u het voornemen hebt om een stof in grotere hoeveelheden dan 1 ton per jaar te vervaardigen of in te voeren en wanneer late preregistratie niet meer mogelijk is, moet u een informatieverzoek bij ECHA indienen.

Wanneer u dat doet, wordt u in contact gebracht met de bestaande registranten van dezelfde stof. Vervolgens moet u met hen overleggen over het gezamenlijk gebruik en het gezamenlijk indienen van gegevens.

Ontvankelijkheidscontrole

Maximaal 15 werkdagen (kan worden verlengd als ECHA de potentiële registrant om nadere informatie moet verzoeken)

Uiterste termijn voor de andere partij om bewijsstukken te verstrekken

10 werkdagen (indien de andere partij geen bewijsstukken overlegt binnen 10 werkdagen, zal ECHA zich bij de beoordeling van het geschil uitsluitend baseren op de documentatie die door de eiser is ingediend)

Termijn voor het uitbrengen van een besluit na ontvangst van bewijsmateriaal van beide partijen

2 maanden

1 maand

Uitkomst/inhoud van het besluit

ECHA brengt een besluit uit waarin het de potentiële registrant toestemming geeft te verwijzen naar de verzochte onderzoeken en/of een token verstrekt waarmee toegang tot de gezamenlijke indiening kan worden verkregen, of beide partijen verzoekt hun onderhandelingen voort te zetten.

Noot 1: Zelfs nadat ECHA een besluit heeft uitgebracht waarin het toestemming tot verwijzing geeft, worden de partijen aangemoedigd om tot een vrijwillig akkoord te komen.

Noot 2: Als ECHA een besluit uitbrengt waarin het beide partijen verzoekt hun onderhandelingen voort te zetten en beide partijen tijdens hun onderhandelingen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken, kan de potentiële registrant een nieuw geschil indienen, dat betrekking heeft op diens daaropvolgende inspanningen.

Reikwijdte van de toestemming tot verwijzing

Alleen onderzoeken met gewervelde dieren die onderwerp van de onderhandelingen zijn.

Alle onderzoeken die onderwerp van de onderhandelingen zijn.

Toegang tot gezamenlijke indiening

Token waarmee toegang kan worden verkregen tot de gezamenlijke indiening in REACH-IT (zie voor meer informatie de webpagina over het gezamenlijk indienen van gegevens)

Betaling?

Als ECHA toestemming tot verwijzing geeft en/of toegang tot de gezamenlijke indiening verleent, zal het niet om een bewijs van betaling vragen. De andere partij kan de zaak echter aan de bevoegde nationale rechtbanken voorleggen om een passende vergoeding te krijgen.

Als ECHA het voornemen heeft toestemming tot verwijzing te geven en/of toegang tot de gezamenlijke indiening te verlenen, wordt eerst een verzoek om bewijs van betaling verstuurd, samen met het ontwerpbesluit.

Na ontvangst van het bewijs van betaling, brengt ECHA het definitieve besluit uit.

Noot: ECHA heeft geen juridische bevoegdheid om de juistheid van deze vergoeding te beoordelen. Dit valt onder de exclusieve bevoegdheid van de nationale rechters. ECHA adviseert echter dat het bedrag in elk geval de tijdens de onderhandelingen overeengekomen elementen weerspiegelt.

Rechtsmiddelen

Tegen alle besluiten inzake geschillen kan binnen drie maanden beroep worden aangetekend bij de kamer van beroep van ECHA.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)