Naar content
Naar content

Geschillen in de praktijk

Geschillen kunnen betrekking hebben op het gezamenlijk gebruik van gegevens of op de toegang tot de gezamenlijke indiening of, in de meeste gevallen, op beide situaties. ECHA heeft ervoor gezorgd dat in alle gevallen dezelfde beginselen en procedures worden toegepast.

Het indienen van een geschil is een laatste redmiddel wanneer uw onderhandelingen op niets zijn uitgelopen. ECHA beoordeelt of beide partijen alles in het werk hebben gesteld om tot een billijke, transparante en niet-discriminerende overeenkomst te komen. Het besluit is gebaseerd op de inspanningen die beide partijen geleverd hebben om een akkoord te bereiken. Voordat u het geschil indient, moet u dus alles in het werk hebben gesteld om overeenstemming te bereiken.

De geschillenprocedure verloopt volgens bepaalde stappen en een vast tijdschema. De procedure kan gratis en zonder juridische ondersteuning worden gevoerd.

De uitkomst van het geschil kan nooit naar tevredenheid van alle partijen zijn, zoals dat wel het geval is bij een vrijwillig akkoord. Ook na het indienen van uw geschil (of zelfs na ontvangst van het besluit van ECHA) wordt u aangemoedigd om alles in het werk te blijven stellen om een overeenkomst te bereiken die naar tevredenheid van beide partijen is.

Stap 1: Verzamel bewijsmateriaal

ECHA beoordeelt uw geschil op basis van documentair bewijs van de inspanningen die tijdens de onderhandelingen zijn verricht. Dit betekent dat u alle communicatie tussen uzelf en de andere partij moet vastleggen en bundelen, bijvoorbeeld in een zip- of pdf-bestand.

U hoeft geen aanvullende informatie (bv. interne berichten, documenten of berekeningen die niet zijn uitgewisseld tijdens de onderhandelingen), toelichtingen of juridische overwegingen in te dienen.

 

Stap 2: Dien uw geschil in via een webformulier.

Er zijn twee formulieren beschikbaar voor het indienen van een geschil. Welk formulier u moet gebruiken, is ervan afhankelijk of u uw stof gepreregistreerd hebt dan wel er informatie over hebt ingewonnen.

De formulieren zijn hieronder te openen.

Stap 3: ECHA beoordeelt uw claim

Als ECHA uw claim ontvankelijk acht, verzoekt het de andere partij haar bewijsmateriaal met betrekking tot de onderhandelingen binnen 10 werkdagen in te dienen.

Na de indiening van de bewijsstukken door de andere partij (of na het verstrijken van de termijn van 10 werkdagen) begint ECHA met de beoordeling van het geschil.

Op basis van de gedocumenteerde communicatie tussen u en de andere partij stelt ECHA vast of al dan niet alles in het werk is gesteld om overeenstemming te bereiken.

Stap 4: ECHA brengt zijn besluit uit

Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk:

  • De meeste geschillen hebben zowel betrekking op de toegang tot gegevens als op de toegang tot de gezamenlijke indiening: als ECHA concludeert dat u al het mogelijke hebt gedaan en de andere partij tekort is geschoten, zal het een besluit uitbrengen waarin het u toestemming geeft om naar de gegevens te verwijzen. U ontvangt ook een kopie van de uitgebreide onderzoekssamenvattingen uit de bestaande registratie. Bovendien zal ECHA u een token verstrekken waarmee u toegang tot de gezamenlijke indiening kunt krijgen. Dit token is een wachtwoord waarmee u zich in het kader van de bestaande gezamenlijke indiening als een 'opt-out' kunt registreren.
  • Bij geschillen inzake de toegang tot een gezamenlijke indiening: als ECHA concludeert dat u al het mogelijke hebt gedaan en de andere partij tekort is geschoten, zal het u een token verstrekken waarmee u toegang tot de gezamenlijke indiening kunt krijgen. Dit token is een wachtwoord waarmee u zich in het kader van de bestaande gezamenlijke indiening als een 'opt-out' kunt registreren.
  • Bij geschillen inzake gegevens: als ECHA concludeert dat u al het mogelijke hebt gedaan en de andere partij tekort is geschoten, zal het een besluit uitbrengen waarin het u toestemming geeft om naar de gegevens te verwijzen. U ontvangt ook een kopie van de uitgebreide onderzoekssamenvattingen uit de bestaande registratie. Een geschil kan ook betrekking hebben op gegevens die nog niet zijn ingediend. In dat geval zal ECHA u toestemming geven om uw registratie voort te zetten zonder de gegevens die onderwerp van het geschil zijn en zal het u een passende termijn geven voor het produceren en indienen van de gegevens die niet onder de toestemming voor verwijzing vallen (bijv. onderzoeken zonder gewervelde dieren).
  • Als ECHA concludeert dat u niet al het mogelijke hebt gedaan om overeenstemming te bereiken, zal het u geen toestemming geven om naar de verzochte gegevens te verwijzen of zal het u geen toegang tot de gezamenlijke indiening geven. U zult dan de onderhandelingen met de andere partij moeten voortzetten.
Stap 5: Dien uw registratie in

Nadat u een overeenkomst met de andere partij hebt bereikt of een besluit van ECHA hebt ontvangen waarin het u toestemming geeft om naar de gegevens te verwijzen en/of toegang tot de gezamenlijke indiening geeft, kunt u uw registratiedossier indienen.

Een geschil indienen

Wanneer u uw stof moet preregistreren verloopt de geschillenprocedure enigszins anders dan wanneer u informatie over uw stof moet inwinnen.

Vul het formulier in om een geschil in te dienen bij ECHA:

Geschillen in de praktijk

Wanneer u uw stof moet preregistreren:

Afbeelding

U hebt een preregistratienummer
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000)
en uw uiterste registratiedatum is 31 mei 2018.

Het formulier invullen

 

Als er voor uw chemische stof een informatieverzoek moet worden ingediend:

Afbeelding

U hebt een verzoeknummer (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Het formulier invullen

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1