Naar content
Naar content

De informatie aan de hand van de indelingscriteria beoordelen

U hebt alle informatie verzameld en de deugdelijkheid daarvan vastgesteld? Dan is het tijd de gegevens met de indelingscriteria te vergelijken en het mengsel daadwerkelijk in te delen. Voor elke gevarenklasse of onderverdeling staan de criteria beschreven in deel 2 t/m 5 van bijlage I bij de CLP-verordening.

Bij de beoordeling van de verzamelde gegevens kunt u het best de stappen volgen als vermeld in figuur 1.6.1-a in het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria. Voor elke gevarenklasse dient u het hele traject opnieuw te doorlopen. Let daarbij op de volgende zaken:

  • Zijn er voor een bepaalde gevarenklasse gegevens beschikbaar over de afzonderlijke stoffen? Dan kan indeling plaatsvinden op basis van de concentratie van de stoffen in het mengel, met inachtneming van de SCL's en M-factoren, of op basis van berekeningen met behulp van specifieke formules. In bijlage I bij de CLP-verordening (zie hoofdstuk 1.6.3.4 van het Richtsnoer) worden de gebruikte methoden voor elke gevarenklasse toegelicht.
  • Zijn er testgegevens over het mengsel zelf beschikbaar? Dan kunnen ze meestal rechtstreeks worden vergeleken met de indelingscriteria voor stoffen zoals bedoeld in bijlage I bij de CLP. Op grond van die vergelijking kunt u het mengsel vervolgens indelen (zie hoofdstuk 1.6.3.1 van het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria).
  • Hebt u geen gegevens over het mengsel zelf? Dan beschikt u misschien wel over informatie over soortgelijke geteste mengsels. Als het mengsel en soortgelijke geteste mengsels voldoen aan de voorwaarden die worden toegelicht in hoofdstuk 1.6.3.2 van het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria, kan het mengsel aan de hand van extrapolatieprincipes worden ingedeeld. Deze extrapolatieprincipes gelden hoofdzakelijk voor zeer eenvoudige mengsels of voor zeer simpele wijzigingen in de samenstelling van een mengsel dat reeds is ingedeeld. In het Richtsnoer zijn eenvoudige voorbeelden van de toepassing van extrapolatieprincipes te vinden.

Als naar uw mening de beschikbare informatie over het mengsel of de stoffen in het mengsel niet toereikend is om het mengsel in te delen, neem dan contact op met uw leveranciers.  

Hoe de informatie over de gevaren moet worden beoordeeld, kunt u lezen in hoofdstuk 2 (artikelen 9-12) van de CLP-verordening. Laat u daarbij leiden door de toepasselijke paragrafen in bijlage I bij de CLP.

 

Voor welke gevaren moet ik gebruik maken van informatie over afzonderlijke stoffen?

Wat betreft "gevaar voor het aquatisch milieu" moeten kankerverwekkendheid, mutageniteit, voortplantingstoxiciteit, bioaccumulatie en biologische afbraak altijd op grond van de afzonderlijke stoffen in het mengsel worden beoordeeld.

Verder wordt een mengsel bij sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen gewoonlijk op grond van de afzonderlijke stoffen ingedeeld. Een mengsel moet namelijk als een inhalatie- of huidallergeen worden ingedeeld wanneer minstens één bestanddeel als zodanig wordt aangemerkt. Daarbij moet dit bestanddeel in elk geval het niveau van de toepasselijke algemene concentratiegrenzen bereiken.

 

Hoe zit het met testen?

Wat betreft fysische gevaren is het zaak testgegevens over het mengsel zelf te verkrijgen wanneer adequate en betrouwbare informatie (bijv. uit referentiemateriaal of databanken) niet reeds voorhanden is.

Bij indeling onder gezondheids- of milieugevaren zijn op grond van de CLP geen nieuwe tests nodig. Om onnodige proeven met dieren te voorkomen, hoeven er voor mengsels gewoonlijk geen nieuwe gegevens worden verkregen. In plaats daarvan moet u een indeling maken op basis van alle beschikbare informatie over de afzonderlijke stoffen in het mengsel. Soms mag er gebruik worden gemaakt van celculturen of weefsels, bijvoorbeeld om te onderzoeken in hoeverre mengsels met een extreme pH-waarde en een lage buffercapaciteit bijtend zijn.

 

Mengsels die reeds op grond van Richtlijn 1999/45/EG (Richtlijn gevaarlijke preparaten) zijn ingedeeld

Hebt u voorheen de regels van de Richtlijn gevaarlijke preparaten (DPD) in acht genomen? Houd er dan rekening mee dat bij toepassing van de CLP diverse wijzigingen in de berekeningsformules en indelingscriteria optreden. Daarom is herberekening vaak geboden en moeten mengsels dikwijls opnieuw worden ingedeeld. Eigenschappen als acute toxiciteit, irritatie, sensibilisatie en voortplantingstoxiciteit leiden vaak tot een andere indeling dan onder het vorige systeem, zelfs als de onderliggende gegevens onveranderd zijn. Neem bij de herindeling alle relevante hoofdstukken van bijlage I bij de CLP-verordening door (zie verder het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria.

Is uw mengsel reeds op grond van de DPD (vóór 1 juni 2015) ingedeeld en hebt u ondanks al uw inspanningen geen toegang tot gegevens over het mengsel of de stoffen in het mengsel? Dan kunt u met behulp van omzettingstabel 1.1 in bijlage VII bij de CLP-verordening bepaalde gevarenklassen van de vroegere DPD-indeling in een CLP-indeling transformeren. Wanneer er voor een gevarenklasse wel gegevens over de stof of het mengsel beschikbaar zijn, moet de stof of het mengsel conform CLP-criteria worden ingedeeld. De tabellen in bijlage VII mogen dan niet worden gebruikt. Welke indeling van toepassing is, kan door nieuwe informatie worden beïnvloed. De DPD-indeling is dan wellicht niet meer nauwkeurig en de omzettingstabel geeft geen aanvaardbare uitkomst.

De omzettingstabel dient alleen als hulpmiddel bij de indeling van het mengsel. De mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van bijlage VII bij de CLP worden toegelicht in hoofdstuk 1.7 van het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria..

De informatie aan de hand van de indelingscriteria beoordelen

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2