Importeur

De EU-wetgeving stelt de hoogste chemische veiligheidsnormen ter wereld in. Uw verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat de chemicaliën en producten die u in de EER importeert, aan deze vereisten voldoen. 

U bent een importeur als u een chemisch product direct van een buiten de EER gevestigde leverancier koopt en in het EER-gebied invoert.

Als uw buiten de EER gevestigde leverancier een in de EER gevestigde "enige vertegenwoordiger" heeft aangewezen om de stof te registreren, wordt u in het kader van REACH beschouwd als een downstreamgebruiker.

Wat moet ik doen?

Dit hangt af van het soort product dat u importeert:

 • stoffen (inclusief metalen),
 • mengsels (bijvoorbeeld verf, smeermiddelen), of
 • voorwerpen (bijvoorbeeld autobanden, meubels en kleding).

U moet aan aanvullende vereisten voldoen als u gevaarlijke producten op de markt brengt. 

 

Importeert u stoffen of mengsels?

Wanneer u een stof direct van een buiten de EER gevestigd bedrijf koopt en deze in het EER-gebied importeert, hebt u dezelfde verantwoordelijkheden als een fabrikant. U moet de stof registreren om te zorgen dat deze toegang krijgt tot de EER-markt. 

Wanneer u mengsels koopt, gelden de vereisten voor elke afzonderlijke stof die zich in het mengsel bevindt.

 

Importeert u gevaarlijke of gereguleerde stoffen of mengsels?

Voordat u een stof of een mengsel op de EER-markt brengt, moet u vaststellen of deze gevaarlijk zijn door de indelingscriteria toe te passen die in de CLP-verordening staan beschreven. U bent verplicht dit te doen voor elke stof als dusdanig of in een mengsel, ongeacht de hoeveelheden die u levert.

Indeling, etikettering en verpakking zijn voor alle gevaarlijke stoffen en mengsels verplicht.

Het indelen van een stof of een mengsel als gevaarlijk leidt tot specifieke etiketterings- en verpakkingsvereisten. Als u een gevaarlijke stof als dusdanig of in een mengsel op de markt brengt, moet u ECHA binnen een maand na het op de markt brengen daarvan in kennis stellen. U moet de relevante informatie op het veiligheidsinformatieblad verstrekken en gevarenetiketten gebruiken om de risico's aan te geven en veilige hantering door uw klanten te garanderen.

Zeer zorgwekkende stoffen

REACH beschrijft criteria om zeer zorgwekkende stoffen voor de menselijke gezondheid en het milieu te identificeren. Er wordt continu nagegaan of stoffen aan deze criteria voldoen. De stoffen worden dan opgenomen in de lijst van stoffen die voor autorisatieplicht in aanmerking komen (de "kandidatenlijst"). Deze lijst wordt jaarlijks in juni en december bijgewerkt en op ECHA's website gepubliceerd.

Dit is de eerste stap van de REACH-autorisatieprocedure met als doel de risico's van de gevaarlijkste stoffen op de EER-markt te beheren en deze uiteindelijk te vervangen door haalbare, veiligere alternatieven.

Als een stof die u als dusdanig of in een mengsel importeert, wordt aangemerkt als zeer zorgwekkend en wordt toegevoegd aan de kandidatenlijst, hebt u de bijkomende verplichting uw klanten informatie te verstrekken over het veilige gebruik van de stof.

U kunt doorgaan met het leveren van de stof, maar u moet in het oog houden of deze wordt toegevoegd aan de autorisatielijst. Dit is mogelijk slechts een kwestie van tijd maar het kan in uw zakelijk voordeel zijn om geen gebruik meer te maken van deze zeer zorgwekkende stof voordat u hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Zeer zorgwekkende stoffen waarvoor autorisatie vereist is

Zeer zorgwekkende stoffen die van de kandidatenlijst naar de autorisatielijst worden verplaatst, kunnen na een bepaalde "vervaldatum" niet voor gebruik op de EER-markt worden gebracht, tenzij:

 • aan u of uw directe downstreamgebruiker autorisatie is verleend voor een specifiek gebruik van de stof;
 • er een algemene of specifieke vrijstelling geldt, bijvoorbeeld als u de stof gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.

Autorisatie is vereist ongeacht de hoeveelheid die van de stof wordt gebruikt.

Als uw stof op de autorisatielijst staat en er geen vrijstelling geldt, moet u kiezen of u:

 • stopt met het op de markt brengen ervan, dan wel
 • autorisatie aanvraagt, dan wel
 • de mogelijkheid onderzoekt of de stof gedekt wordt door een autorisatie die is verleend aan uw directe downstreamgebruikers.

Het al dan niet aanvragen van autorisatie is een zakelijke beslissing, die gebaseerd wordt op hoe kritisch de stof is, of het mogelijk is deze door alternatieve stoffen of technologieën te vervangen, de kosten van het aanvragen van de autorisatie en de voordelen en de risico's van voortgezet gebruik.

Stoffen waarvoor beperkingen gelden

Stoffen die een onaanvaardbaar risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu, worden aan beperkingen onderworpen. Dit kan het volgende inhouden:

 • een volledig verbod,
 • een beperking van het op de markt brengen en van specifieke vormen van gebruik, of
 • een beperking van de concentratieniveaus van de stof in mengsels.

Een voorbeeld is de beperking op tolueen in kleefstoffen of spuitverf die bedoeld zijn voor levering aan het grote publiek.

U dient dergelijke beperkingen in acht te nemen. U moet op de hoogte zijn van alle beperkingen en zich continu informeren over toekomstige beperkingen die betrekking hebben op de stof die u importeert. ECHA publiceert informatie en organiseert openbare raadplegingen voordat een beslissing over een beperking wordt genomen.

 

Importeert u voorwerpen?

U hebt informatie nodig over de stoffen die in de voorwerpen zitten. Meer in het bijzonder:

 • Zijn er stoffen die bedoeld zijn om vrij te komen tijdens het gebruik van het voorwerp, zoals bij geparfumeerd speelgoed of een geparfumeerde afvalzak? Is dit het geval en bevat uw invoer jaarlijks meer dan een ton van deze stoffen, dan moet u deze registreren, tenzij zij al voor dat gebruik zijn geregistreerd.
 • Zijn er zeer zorgwekkende stoffen aanwezig? Als dit het geval is en ze liggen boven een bepaalde concentratie, dan moet u uw klanten voldoende informatie verstrekken om een veilig gebruik van het product te garanderen. Dit is verplicht zodra de stoffen worden toegevoegd aan de kandidatenlijst. U moet in specifieke gevallen ook ECHA op de hoogte brengen.
 • Zijn er aan beperkingen onderworpen stoffen in voorwerpen aanwezig, zoals bijvoorbeeld lood in sieraden? U moet de beperkingen in acht nemen en, indien nodig, uw invoer stopzetten.

Categories Display