Identificatie van zeer zorgwekkende stoffen

Stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de mens en voor het milieu, kunnen worden geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern – SVHC’s). Als vastgesteld wordt dat een stof een SVHC is, wordt hij opgenomen in de lijst van stoffen waarvoor toestemming (autorisatie) moet worden aangevraagd.

 

Deelnemen aan de raadpleging

Lidstaten, of het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) op verzoek van de Europese Commissie, kunnen voorstellen een stof als SVHC te identificeren door een dossier op te stellen in overeenstemming met de vereisten van bijlage XV bij Reach. De bijlage XV-rapporten zijn te vinden door op “Gegevens” te klikken in de tabel met voorgestelde stoffen. Alle belanghebbenden kunnen opmerkingen over deze rapporten indienen tijdens de raadpleging.

 

Welke opmerkingen zijn van belang?

SVHC-identificatie is gebaseerd op de gevaarlijke eigenschappen van een stof. Met name opmerkingen over het volgende zijn welkom:

  • de identiteit van de stof (d.w.z. over stofnaam/EG-nummer/CAS-nummer/molecuulstructuur enz.);
  • PBT- of zPzB-eigenschappen en eigenschappen die evenveel zorgen baren.

SVHC-voorstellen op basis van geharmoniseerde indelingen en etikettering (CLH) die in de CLP-verordening zijn opgenomen, kunnen in de SVHC-identificatieprocedure niet worden aangevochten. Daarom worden opmerkingen die de indeling en etikettering in twijfel trekken in dit verband niet in overweging genomen.

Opmerkingen en aanvullende informatie met betrekking tot gebruiksvormen, hoeveelheden per gebruiksvorm, blootstelling, alternatieven en risico’s van de stof zijn echter wel welkom. Deze aanvullende informatie zal niet worden gebruikt om de SVHC-identificatie te bevestigen, maar helpt ECHA wel om in de volgende stap in de autorisatieprocedure te besluiten of de stof moet worden aanbevolen voor opname in de autorisatielijst. Registratiedossiers vormen echter de voornaamste informatiebronnen voor de aanbeveling of stoffen uit de kandidatenlijst in de autorisatielijst moeten worden opgenomen.

De lidstaat die het SVHC-voorstel heeft ingediend of ECHA zal op de ontvangen opmerkingen reageren. Opmerkingen die relevant zijn voor de identificatie van de stof als SVHC zullen worden doorgezonden naar het Comité lidstaten, dat zal beoordelen of de stof als SVHC moet worden geïdentificeerd.

 

Vertrouwelijkheid

Ingediende opmerkingen worden doorgaans niet als vertrouwelijk beschouwd en zullen op de ECHA-website openbaar worden gemaakt. Er is echter een mogelijkheid om vertrouwelijke gegevens bij te voegen. De indienende persoon/partij moet dan motiveren waarom de informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd. Vertrouwelijke informatie zal alleen worden gebruikt door ECHA, zijn comités, de bevoegde instanties van de voordragende lidstaat en de Europese Commissie.

ECHA stelt het op prijs wanneer belanghebbenden hun opmerkingen waar mogelijk in het Engels indienen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er geen vertrouwelijke informatie in de openbare versie van de opmerkingen staat (de naam van uw organisatie/bestandsnamen van bijlagen enz.). Verwijs in uw opmerking ook naar het paginanummer van het bijlage XV-rapport (bv. blz. 12 de conclusie over...). Opmerkingen die na de aangegeven uiterste datum worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

 
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 Germany Equivalent level of concern having probable serious effects on the environment (Article 57f)
Equivalent level of concern having probable serious effects on human health (Article 57f)
09/03/2021 23/04/2021
2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP)
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA)
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)
221-967-7
253-057-0
202-480-9
3296-90-0
36483-57-5
1522-92-5
96-13-9
Norway Carcinogenic (Article 57a) 09/03/2021 23/04/2021
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers - - Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 09/03/2021 23/04/2021
4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol; (bisphenol B) 201-025-1 77-40-7 France Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment AND human health 09/03/2021 23/04/2021
Glutaral 203-856-5 111-30-8 Sweden Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health) 09/03/2021 23/04/2021
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) [UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17] - - ECHA PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e
09/03/2021 23/04/2021
Orthoboric acid, sodium salt 237-560-2 13840-56-7 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 09/03/2021 23/04/2021
Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) - - Germany Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)
09/03/2021 23/04/2021
8 resultaten.Categories Display