Kennisgeving van stoffen in voorwerpen

Producenten en importeurs moeten ECHA in kennis stellen van de in hun voorwerpen aanwezige stoffen van de lijst, indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  • De stof is in een concentratie van meer dan 0.1 gewichtsprocent (g/g) in die voorwerpen aanwezig.
  • De stof is in hoeveelheden van in totaal meer dan 1 ton per jaar in die voorwerpen aanwezig.

Bedrijven moeten de informatie binnen zes maanden na het opnemen van de stof in de lijst meedelen.

Uitzonderingen

In de volgende twee gevallen is een kennisgeving niet nodig.

  • De producent of importeur van het voorwerp kan blootstelling van de mens of het milieu bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden, inclusief verwijdering, uitsluiten. In dat geval verstrekt de producent of importeur de afnemer van het voorwerp passende instructies.
  • De stof is voor dat gebruik al door een fabrikant of importeur in de EU geregistreerd.

Toepasselijke wettelijke bepaling

Artikel 7, lid 2, van de REACH-verordening.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)