De kandidaatslijst

De eerste stap in de autorisatieprocedure is het identificeren van de stoffen die ernstige effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid of het milieu, wat betekent dat de risico's van het gebruik ervan goed moeten worden beheerst en dat deze stoffen, voor zover mogelijk, geleidelijk moeten worden vervangen.

Een lidstaat of ECHA kan op verzoek van de Europese Commissie voorstellen dat een stof moet worden geïdentificeerd als een zeer zorgwekkende stof (SVHC). Als de stof zo wordt geïdentificeerd, wordt hij toegevoegd aan de lijst van stoffen die in aanmerking komen voor plaatsing op de autorisatielijst (bijlage XIV).

De opname van een stof op de lijst van stoffen die in aanmerking komen schept wettelijke verplichtingen voor bedrijven die deze stof vervaardigen, importeren of gebruiken, als zodanig, in preparaten of in voorwerpen.

Het voornemen om een stof voor te dragen voor identificatie als een SVHC wordt openbaar gemaakt in het register van intenties voordat het voorstel wordt ingediend, om de industrie en andere belanghebbenden vooraf te informeren.

Het voorstel wordt opgesteld in overeenstemming met bijlage XV van REACH en bestaat uit twee hoofdonderdelen. Het eerste bevat de gegevens en rechtvaardiging voor het identificeren van de stof als een SVHC. Het tweede deel, dat wordt bestudeerd tijdens de vervolgstappen van de identificatie, bevat informatie over de volumes op de EU-markt en de gebruiken van de stof, het vrijkomen van de stof en de blootstelling aan de stof als gevolg van deze gebruiken en mogelijke alternatieven voor de stof.

Na de publicatie van het voorstel kan iedereen hier opmerkingen over maken of informatie aan toevoegen, bijvoorbeeld met betrekking tot de eigenschappen, gebruiken en risico's van de voorgedragen stof of de alternatieven ervoor. Als er geen opmerkingen worden ontvangen, wordt stof toegevoegd aan de lijst van stoffen die in aanmerking komen. De voorstellen en opmerkingen zullen worden doorgestuurd naar het Comité lidstaten (MSC) voor overeenstemming over de identificatie als een SVHC. Als het comité geen unanieme overeenstemming bereikt, wordt de zaak doorverwezen naar de Europese Commissie.