Indeling en etikettering

Indeling en etikettering is van essentieel belang om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu, alsmede het vrije verkeer van stoffen, mengsels en producten te waarborgen.

Indeling en etikettering is het uitgangspunt voor risicocommunicatie en heeft een bredere samenhang met andere wetgeving.

Zodra een stof of mengsel is ingedeeld, moeten de vastgestelde gevaren worden meegedeeld aan de andere actoren in de toeleveringsketen, met inbegrip van de consument. Gevarenetikettering maakt het mogelijk de gevarenindeling, met etiketten en veiligheidsinformatiebladen, aan de gebruiker van een stof of mengsel mee te delen, om hem of haar te wijzen op de aanwezigheid van een gevaar en de noodzaak om de bijbehorende risico's te beheren.

 

Zorg ervoor dat uw informatie over indeling en etikettering correct en actueel is
  • Neem altijd informatie over de indeling en etikettering op in uw registratie, ongeacht de hoeveelheidsklasse.
  • Om uw stof overeenkomstig de CLP-verordening in te delen en te etiketteren, moet u de intrinsieke gevaren van de stof evalueren.
  • Controleer zorgvuldig of de voor uw stof gerapporteerde geharmoniseerde indeling in overeenstemming is met de meest recente bijwerking van bijlage VI bij de CLP-verordening. Houd er rekening mee dat deze indeling onder een groepsvermelding kan vallen.

 

Geef de juiste indeling voor stoffen met verscheidene bestanddelen en UVCB’s
  • Als algemene regel geldt dat u de indeling van uw stof die onzuiverheden, additieven of meerdere bestanddelen (een stof met verscheidene bestanddelen of UVCB’s) bevat, baseert op de beschikbare relevante informatie over de stof.
  • Wanneer u de stof indeelt op carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR) eigenschappen of de bioaccumulatie en afbraakeigenschappen binnen de gevarenklasse gevaarlijk voor het aquatisch milieu evalueert, baseert u de indeling van de stof doorgaans ook op informatie over de bekende individuele bestanddelen.  
  • Als de gegevens over de stof met verscheidene bestanddelen of UVCB’s ernstigere effecten vertonen dan de gegevens over de afzonderlijke bestanddelen (dit kan gebeuren voor de indeling voor CMR-stoffen of relevante effecten op de bioaccumulatie- of afbraakeigenschappen), moet u deze strengere gegevens gebruiken voor de indeling.
  • Gebruik voor andere gevarenklassen dan CMR de gegevens van de bestanddelen voor de indeling overeenkomstig de mengselregels als er geen gegevens over de stof beschikbaar zijn.
  • Test een stof met verscheidene bestanddelen niet voor indelingsdoeleinden als er gegevens over de bestanddelen beschikbaar zijn.

 

Uw C&L-aanmelding bijwerken
  • Op grond van artikel 41 van de CLP-verordening moeten informatieverstrekkers en registranten alles in het werk stellen om tot een overeengekomen vermelding voor dezelfde stof te komen, en het is dan ook normaal dat uw kennisgevingen worden bijgewerkt.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)