wetgeving

wetgeving

De Reach-verordening heeft tot doel de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren.

De richtlijn chemische agentia (CAD) en de richtlijn carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia (CMRD) bieden een kader voor de vaststelling van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en vormen een integrerend deel van het EU-mechanisme voor de bescherming van de gezondheid van werknemers.

De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie.

In de kaderrichtlijn afvalstoffen worden maatregelen beschreven ter bestrijding van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afval voor het milieu en de menselijke gezondheid, en ter verbetering van het efficiënte gebruik van middelen die cruciaal zijn voor de overgang naar een circulaire economie.

De biocidenverordening (BPR) heeft tot doel de biocidenmarkt in de EU beter te laten functioneren en moet tegelijkertijd zorgen voor een hoge mate van bescherming voor mens en milieu.

De POP-verordening verbiedt of beperkt de productie en het gebruik van persistente organische verontreinigende stoffen in de Europese Unie.

De PIC-Verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming regelt de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en stelt verplichtingen aan bedrijven die deze chemische stoffen willen uitvoeren naar landen buiten de EU.

De herziene drinkwaterrichtlijn is bedoeld om burgers en het milieu te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreinigd drinkwater en de toegang tot drinkwater te verbeteren.

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.