Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 24 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
5-(aminomethyl)isoxazol-3-ol hydrate
220-430-4 2763-96-4
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Benzoic acid, 4-chloro-3-methyl-, methyl ester
618-736-1 91367-05-4
GHS06
Notified C&L View details
2,5-dimethylhexane
601-009-00-8
209-745-8 592-13-2
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
5-formylsalicylic acid
210-492-0 616-76-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-Pentanedione, peroxide
253-384-9 37187-22-7
Org. Perox. D
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2,4,6-trichloro-3,5-dimethylphenol
230-206-8 6972-47-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Glipizide
249-427-6 29094-61-9
Not Classified
Notified C&L View details
tebuconazole (ISO)
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
603-197-00-7
403-640-2 107534-96-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
C.I. Acid Yellow 184
612-840-0 61968-07-8
GHS07
Notified C&L View details
Protein hydrolyzates, silk, reaction products with cocoyl chloride
500-711-0 162353-73-3
Not Classified
Notified C&L View details
Phenylsulphonylacetonitrile
231-515-0 7605-28-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
L-(-)2-amino-3-ureidopropionic acid
216-046-1 1483-07-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-Tridecanamine, N-tridecyl-, branched, reaction products with carbon disulfide, 2-ethyl-N-(2-ethylhexyl)-1-hexanamine and molybdenum oxide (MoO3)
616-754-4 799241-27-3
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
phenol
carbolic acid
monohydroxybenzene
phenylalcohol
604-001-00-2
203-632-7 108-95-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
Muta. 2
STOT RE 2
GHS05 GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
3-butene-1,2-diol
207-835-1 497-06-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
617-847-2 86398-94-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
2,4,5-trimethyl-3-furanilide
249-194-0 28730-17-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Chloronaphthalene
247-120-1 25586-43-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diiron phosphide
215-178-7 1310-43-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(cyanomethyl)urea
227-736-7 5962-07-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Potassium Trifluoromethanesulfonate
608-334-4 2926-27-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization stripper off
Refinery gas
[A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.]
A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.
649-157-00-2
272-873-8 68919-01-7
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
2-chlorobenzylamine
201-955-8 89-97-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Ethynylenebis[trimethylstannane]
218-324-8 2117-50-2
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
2-[10-(acetyloxy)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
607-277-2 23825-05-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
N-acetyl-N-methylacetamide
214-207-0 1113-68-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-(trifluoromethyl)benzoyl fluoride
206-340-8 328-99-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with acetic anhydride and diethylenetriamine
283-052-9 84539-63-9
GHS05
Notified C&L View details
6-hydroxyindole
613-218-00-1
417-020-4 2380-86-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclopropanecarboxylic acid
618-224-8 88950-64-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(mercaptomethyl)cyclopropylacetic acid
607-540-00-1
420-240-3 162515-68-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate
260-754-3 57472-68-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
2-ethylhexyl methacrylate
211-708-6 688-84-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
1-bromotetrafluoro-2-iodoethane
207-008-5 421-70-5
GHS07
Notified C&L View details
Isooctadecanoic acid, mono-, di- and triesters with triglycerol
291-548-1 90431-25-7
Not Classified
Notified C&L View details
4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
206-352-3 330-12-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-butoxyethyl α-phenylpiperidine-1-acetate hydrobromide
262-318-8 60595-56-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Trioctylsilane
242-559-5 18765-09-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Bis[stilbene-α,β-dithiolato(2-)]nickel
249-353-4 28984-20-5
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Carc. 1A
GHS08
Notified C&L View details
[S-(R*,S*)]-2-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyl)oxirane
248-839-3 28098-67-1
Notified C&L View details
Trifluoroacetic trifluoroacetohydroxamic anhydride
211-677-9 684-78-6
Not Classified
View details
Flunisolide
222-193-2 3385-03-3
Acute Tox. 1
GHS06
Notified C&L View details
Silicic acid (H4SiO4), zirconium(4+) salt (1:1), reaction products with sodium hydroxide
304-802-4 94279-56-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
283-585-7 84682-23-5
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
2-ethylphenol
201-958-4 90-00-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Reaction mass of bis(N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium) carbonate and N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium hydrogen carbonate
451-900-9 894406-76-9
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Loperamide
258-416-5 53179-11-6
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details
2-(2-Methyl-5-nitroanilino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
604-858-2 152460-09-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
244-742-5 22036-77-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Strontium silicate(1:1)
236-616-3 13451-00-8
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1