Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 24 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Hexafluoroacetone
211-676-3 684-16-2
Press. Gas (Liq.)
Skin Corr. 1A
GHS04 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with 2-amino-2-methyl-1-propanol
294-255-7 91696-95-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N-(4-amino-2-chloro-5-methylphenyl)benzamide
204-456-3 121-22-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadiene]-titanium
022-005-00-7
419-840-8 169104-71-6
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS02 GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
1H-Tetrazol-5-amine-, N-1H-tetrazol-5-yl-, monoammonium salt
485-280-6
Flam. Sol. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Alpha-methylcyclopropanemethanol
212-145-9 765-42-4
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Triethyltin chloride
213-616-1 994-31-0
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
3-(dimethylamino)propyl acrylate
242-402-0 18526-07-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene
607-751-9 25586-20-3
Not Classified
Notified C&L View details
Transglutaminase
616-952-0 80146-85-6
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Bis(2,4-dichlorophenyl) carbonate
247-748-6 26496-99-1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)
206-120-1 302-25-0
Repr. 1B
GHS08
REACH registration C&L View details
trans-2,4'-vinylenedipyridine
238-866-9 14802-41-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Beta,beta-styrenedicarbonitrile
220-283-6 2700-22-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
613-245-00-9
428-100-3 94239-04-0
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Isovaleramide
208-781-1 541-46-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
20,20-Ethylenedioxy-17-hydroxy-1,4,6-pregnatrien-3-one
618-972-5 93771-36-9
Not Classified
Notified C&L View details
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-dodecahydro-2H-cyclododeca[b]pyran
251-090-5 32539-83-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
4-(tert-butyl)-N-sec-butyl-2,6-dinitroaniline
251-607-4 33629-47-9
Acute Tox. 4
Repr. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
1-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]piperazine
610-679-0 515160-72-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised
Substance obtained as a powdery cathodic precipitate during the electrolytic decoppering stage of copper refining electrolysis. Consists primarily of copper with antimony, arsenic, lead and nickel in metallic form as well as oxides and sulfates.
028-015-00-8
305-433-1 94551-87-8
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
Repr. 1A
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Bis(6-methylheptyl) adipate
203-348-3 105-96-4
Not Classified
Notified C&L View details
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
617-210-9 81290-20-2
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
Noscapine
204-899-2 128-62-1
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
6-(2-chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
249-587-7 29366-77-6
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cinnamomum loureirii, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum loureirii, Lauraceae.
307-474-0 97659-68-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
607-199-00-9
213-853-0 1034-01-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
prochloraz (ISO)
N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide
613-128-00-2
266-994-5 67747-09-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Thallium hydrogen carbonate
249-868-4 29809-42-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Adenosine 5'-triphosphate
200-283-2 56-65-5
Not Classified
Notified C&L View details
triethyl phosphate
015-013-00-7
201-114-5 78-40-0
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
4-(4-nitrophenylazo)-1-naphthol
226-129-4 5290-62-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl
223-418-7 3883-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
methyl-3-methoxyacrylate
BETA-METHOXYACRYLSÄURE METHYLESTER
607-363-00-X
412-900-4 5788-17-0
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
pethoxamide (ISO)
2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide
616-145-00-3
600-765-6 106700-29-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate
EPN
015-036-00-2
218-276-8 2104-64-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
m-xylene-α,α'-diol
210-934-2 626-18-6
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[2R*(4R*,8R*)]-(±)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
218-197-9 2074-53-5
Skin Sens. 1B
GHS07
Notified C&L View details
Nordazepam
214-123-4 1088-11-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,4-dinonylphenol
205-310-1 137-99-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S)-2-amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
607-337-8 2419-56-9
Not Classified
Notified C&L View details
3-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride
615-791-3 72725-98-5
GHS07
Notified C&L View details
Silicic acid, barium salt
235-746-8 12650-28-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Diethylbenzylidene malonate dimethicone
606-621-9 207574-74-1
Acute Tox. 2
Aquatic Chronic 4
GHS06
Notified C&L View details
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
crimidine (ISO)
2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine
613-004-00-8
208-622-6 535-89-7
Acute Tox. 2
GHS06
Harmonised C&L View details
Formaldehyde, oligomeric reaction products with nonylphenol and triethylenetetramine
921-545-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(2-hydroxyethyl)ammonium dodecylsulfate
225-214-3 4722-98-9
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Gonadotropin, chorionic
232-660-2 9002-61-3
Repr. 2
GHS08
Notified C&L View details
(E)-hex-4-en-1-ol
213-188-6 928-92-7
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2