Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 15 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Soaps, stocks, safflower-oil, acidulated, hydrogenated
296-509-2 92704-73-9
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclopropyl methyl ketone
212-146-4 765-43-5
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
REACH registration C&L View details
3-methylbutyronitrile
210-884-1 625-28-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine
221-336-6 3069-29-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-chlorobenzaldehyde
o-chlorobenzaldehyde
605-011-00-X
201-956-3 89-98-5
Skin Corr. 1B
GHS05
Harmonised C&L View details
2-ethylideneundec-10-en-1-al
276-965-9 72894-14-5
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-[4-(3,4-Difluorophenyl)-cyclohexyl]-cyclohexanone
605-495-2 167948-98-3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
2-(2-(2-Phenylpropan-2-yl)-2H-tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
617-572-8 844681-82-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diphenyllead dichloride
218-325-3 2117-69-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
S,S-dimethyl carbonodithioate
617-931-9 868-84-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Hexafluoroacetone
211-676-3 684-16-2
Press. Gas (Liq.)
Skin Corr. 1A
GHS04 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Cyclohex-1,3-ylenediamine
222-194-8 3385-21-5
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-Propene, 2-methyl-, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-801-9 94279-55-7
Flam. Liq. 3
Met. Corr. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
Notified C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with 2-amino-2-methyl-1-propanol
294-255-7 91696-95-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N-(4-amino-2-chloro-5-methylphenyl)benzamide
204-456-3 121-22-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium dihydrogenorthophosphate
231-449-2 7558-80-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadiene]-titanium
022-005-00-7
419-840-8 169104-71-6
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS02 GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
2-methylpent-2-ene
210-883-6 625-27-4
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS08
Notified C&L View details
p-bis(epoxyethyl)benzene
240-853-8 16832-58-9
Not Classified
Notified C&L View details
N-[3-(methoxydimethylsilyl)propyl]ethylenediamine
221-337-1 3069-33-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
sec-butylurea
211-709-1 689-11-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1H-Tetrazol-5-amine-, N-1H-tetrazol-5-yl-, monoammonium salt
485-280-6
Flam. Sol. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Alpha-methylcyclopropanemethanol
212-145-9 765-42-4
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
1,2,5-trimethylpyrrole
213-225-6 930-87-0
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Triethyltin chloride
213-616-1 994-31-0
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
3-(dimethylamino)propyl acrylate
242-402-0 18526-07-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Acrylic resin
607-751-9 25586-20-3
Not Classified
Notified C&L View details
Transglutaminase
616-952-0 80146-85-6
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Tricyclo(3.3.1.1'3,7)decane-1-carbonyl chloride
218-252-7 2094-72-6
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
Fluindione
213-484-5 957-56-2
Not Classified
Notified C&L View details
Titanium trioxide
215-698-4 1344-55-4
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(2,4-dichlorophenyl) carbonate
247-748-6 26496-99-1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
7-aminonaphthalene-1,3,5-trisulphonic acid
248-394-5 27310-25-4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Germanium tetraiodide
236-613-7 13450-95-8
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate)
206-120-1 302-25-0
Repr. 1B
GHS08
REACH registration C&L View details
[S-(R*,R*)]-2,2'-(ethylenediimino)dibutan-1-ol dihydrochloride
213-970-7 1070-11-7
Repr. 1B
GHS08
Notified C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium dihydrogen phosphate
281-428-7 83949-68-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Alcohols, C12-15, branched and linear, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-294-5 106232-83-1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 3
GHS09
Notified C&L View details
5-methyl-2-nitroanisole
253-975-1 38512-82-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Propanesulfonic acid, 3-chloro-2-hydroxy-, monosodium salt, reaction products with 2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol
271-863-0 68610-39-9
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
2,3-dichlorobenzoic acid
200-039-5 50-45-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2A
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
trans-2,4'-vinylenedipyridine
238-866-9 14802-41-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Beta,beta-styrenedicarbonitrile
220-283-6 2700-22-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-ethyl-2-methylnaphtho[1,2-d]thiazolium toluene-p-sulphonate
256-017-0 42952-29-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
613-245-00-9
428-100-3 94239-04-0
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Pancreatic extracts
Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from mammalian pancreas.
232-500-1 8054-41-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Trisodium hexachlororhodate
239-047-9 14972-70-4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Isovaleramide
208-781-1 541-46-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
20,20-Ethylenedioxy-17-hydroxy-1,4,6-pregnatrien-3-one
618-972-5 93771-36-9
Not Classified
Notified C&L View details
(7aS,13aR,13bR,13cS)-dodecahydro-1H,5H,10H-dipyrido[2,1-f:3',2',1'-ij][1,6]naphthyridin-10-one 4-oxide
605-514-4 16837-52-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1