Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 11 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
N-[(p-tolylsulphonyl]-p-toluenesulphonamide
223-016-1 3695-00-9
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Isopentyl laurate
228-626-1 6309-51-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Chloroneb
220-222-3 2675-77-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
1-methyl-3-sulphonatopyridinium
244-626-4 21876-47-1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Oxotris(propan-2-olato)vanadium
226-997-4 5588-84-1
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Sodium hydrogen glutamate
205-538-1 142-47-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Hydrocarbons, C27-45, dearomatized
Baseoil - unspecified
649-522-00-6
308-287-7 97926-68-6
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
1,4-dinitropiperazine
224-010-1 4164-37-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ALIPHATIC POLYMER DIAMINE
614-773-2 68911-25-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Lithospermum officinale, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Lithospermum officinale, Boraginaceae.
290-017-1 90063-58-4
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
(15S)-13-ethyl-15-hydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
612-051-1 60919-46-2
Not Classified
Notified C&L View details
Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator
Refinery gas
[A complex combination obtained by the liquid-vapor separation of the hydrocracking process reactor effluent. It consists predominantly of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]
A complex combination obtained by the liquid-vapor separation of the hydrocracking process reactor effluent. It consists predominantly of hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.
649-152-00-5
272-182-1 68783-06-2
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
226-403-3 5394-63-8
Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
2-carbamoyl-1-methylpyridinium methanesulphonate
289-300-2 87141-87-5
GHS07
Notified C&L View details
Diethyl methyl(3-oxocyclohexyl)malonate
257-797-5 52263-19-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-phenylethyl hexanoate
228-538-3 6290-37-5
Not Classified
Notified C&L View details
Glycine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-, [2-(methylamino)-3-pyridinyl]methyl ester
928-404-0 1180002-01-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Ammonium hexabromoplatinate
241-394-6 17363-02-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-2-fluorotoluene
261-981-0 59907-12-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Estradiol valerate
213-559-2 979-32-8
Repr. 1B
GHS08
Notified C&L View details
[1S-(1α,3α,5α)]-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptan-3-ol
208-927-4 547-61-5
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Nopyl acetate
204-891-9 128-51-8
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
5-Chloro-1,3-benzodioxole
615-747-3 7228-38-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Trisodium [3-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
273-884-0 69121-24-0
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)aniline
260-479-9 56966-48-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dioctyltin di(acetate)
241-555-0 17586-94-6
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
Acute Tox. 2
STOT SE 2
GHS05 GHS06 GHS08
REACH registration C&L View details
N-methyl-N-2,4,6-tetranitroaniline
tetryl
612-017-00-6
207-531-9 479-45-8
Expl. 1.1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
GHS01 GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
Kaliumchrom(III)sulfat-12-hydrat
616-539-5 7788-99-0
GHS07
Notified C&L View details
Thiosulfuric acid (H2S2O3), S-[2-[[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]amino]-1-oxopropyl]amino]ethyl] ester, calcium salt (2:1)
446-480-9 34644-00-3
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene
204-622-5 123-35-3
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
3-methylpent-3-en-2-one
209-283-7 565-62-8
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
STOT SE 3
GHS02 GHS06
REACH registration C&L View details
Gestonorone caproate
215-010-2 1253-28-7
Carc. 2
Repr. 1A
Lact.
GHS08
Notified C&L View details
2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
220-598-9 2832-19-1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Manganese trihydroxide
215-571-3 1332-62-3
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
α,α-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
211-943-4 718-64-9
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Phenyl 2-bromo-2-propyl ketone
233-879-6 10409-54-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
609-061-3 351003-36-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1H-Imidazole-1-ethanol, α-(2,4-dichlorophenyl)-, (αR)-
608-122-1 27656-21-9
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
210-253-0 611-10-9
Not Classified
Notified C&L View details
Hydrocarbons, C3-6, C5-rich, steam-cracked naphtha
Low boiling point naphtha - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of steam-cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly C5.]
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of steam-cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly C5.
649-398-00-3
310-012-0 102110-14-5
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
1,4-benzodioxan-6-ylacetic acid
241-286-9 17253-11-1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
diphenylmethane-4,4'-diisocyanate
615-005-00-9
202-966-0 101-68-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Resp. Sens. 1
Carc. 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
2-ethylhexyl 4-aminobenzoate
P-AMINOBENZOESÄURE-2-ETHYLHEXYL-ESTER
607-418-00-8
420-170-3 26218-04-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
N-methylephedrine
209-022-7 552-79-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-cyclohexylmorpholine
229-195-2 6425-41-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Hex-3-enyl 2-methylbutyrate
233-224-4 10094-41-4
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, 2-ethylhexyl esters
605-694-4 173832-46-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
oxadiargyl (ISO)
3-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
613-204-00-5
254-637-6 39807-15-3
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
1,3-dichloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane
211-552-9 662-01-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(4'-chlorobenzoyl)pyridine
238-587-2 14548-48-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.