Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 22 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Bis[(2ξ)-D-gluco-heptonato]iron
235-823-6 12786-09-3
Not Classified
Notified C&L View details
Dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 4,4-dimethyloxazolidine (1:1)
268-443-4 68084-53-7
Notified C&L View details
7-Amino-2-benzoxazolinone
462-910-8 81282-60-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-phenoxybenzoic acid
218-811-5 2243-42-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,6-bis(tert-butylamino)-4-methylpyridin-3-yl methyl ketone
261-189-5 58253-99-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoate
437-530-0 319002-92-1
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
Zirconium, chloro glycine hydroxy aluminum complexes
292-375-4 90604-80-1
Not Classified
Notified C&L View details
1-(2-hydroxyethyl)pyrrolidin-2-one
222-359-4 3445-11-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-(dodecylthio)ethanol
215-969-7 1462-55-1
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
ethyl cis-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine-1-carboxylate
607-587-00-8
428-030-3 67914-69-6
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Phenyl diamidophosphate
231-218-6 7450-69-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Organosulphide
482-120-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Phenoxyacetaldehyde
218-329-5 2120-70-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Licorice, Glycyrrhiza echinata, ext., hydrolyzed
309-342-8 100209-34-5
Not Classified
Notified C&L View details
tert-butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
616-592-4 781649-86-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Oils, egg
Extractives and their physically modified derivatives. It consists primarily of cholesterol, lecithin and the glycerides of the fatty acids clupanodonic, linoleic, oleic, palmitic and stearic.
232-271-8 8001-17-0
Not Classified
Notified C&L View details
Triethylenetetramine, propoxylated
1 - 12.5 moles propoxylated
500-055-5 26950-63-0
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diethoxydiethylsilane
225-706-8 5021-93-2
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2-amino-5-bromobenzoic acid
227-338-3 5794-88-7
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
3-methylbut-3-en-2-one
212-405-1 814-78-8
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
Diantimony tetraoxide
215-576-0 1332-81-6
Not Classified
Notified C&L View details
Poly(oxy- 1, 2- ethanediyl), a, a', a''- [(octadecylnitrilio)tri- 2, 1- ethanediyl)tris(?- hydroxy)- , phosphate (1:1) (salt)
611-618-0 58069-11-7
GHS05 GHS09
Notified C&L View details
Ethoxytriphenylsilane
216-170-6 1516-80-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S,4S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
606-544-0 203866-13-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2-hydroxybenzylidene)salicylohydrazide
221-773-2 3232-36-8
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-(1,3-dioxobutyl)morpholine
240-742-4 16695-54-8
Eye Irrit. 2
Notified C&L View details
dimethylhexanoic acid nickel salt
028-054-00-0
301-323-2 93983-68-7
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
Repr. 1B
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
4-trans-Methoxy-4-trans-propyl-[1,1-bicyclohexyl]
619-269-6 97398-80-6
Skin Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Iron, 5,6-diamino-1,3-naphthalenedisulfonate complexes
293-978-5 91671-76-0
Not Classified
Notified C&L View details
Buclizine dihydrochloride
204-962-4 129-74-8
Not Classified
Notified C&L View details
Potassium sodium 7-hydroxy-8-(phenylazo)naphthalene-1,3-disulphonate
280-265-9 83232-33-1
Notified C&L View details
Ethyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
261-472-3 58859-46-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Kanamycin sulphate
246-933-9 25389-94-0
Repr. 1B
GHS08
Notified C&L View details
4-(benzoylamino)-6-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulpho-2-naphthyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid, lithium sodium salt
280-426-3 83400-11-7
Skin Sens. 1B
Resp. Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Curcuma longa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Curcuma longa, Zingiberaceae.
283-882-1 84775-52-0
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
607-188-9 23012-17-1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Dimethoxymethyloctadecylsilane
274-936-5 70851-50-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Hydrazinium bromide
237-412-7 13775-80-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Carc. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Disodium zirconate
235-378-8 12201-48-8
GHS07
Notified C&L View details
Mentha cardiaca, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Mentha cardiaca, Labiatae.
294-809-8 91770-24-0
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate
078-010-00-X
426-730-3 123439-82-7
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
(Bromomethyl)cyclobutane
700-027-4 17247-58-4
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone
613-183-2 6322-56-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Nitro(2H5)benzene
224-014-3 4165-60-0
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Carc. 2
Repr. 1B
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Tetrasodium 7-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-5-sulphonato-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
276-752-0 72639-29-3
Notified C&L View details
Lithium sulphamate
244-621-7 21856-68-8
Not Classified
Notified C&L View details
Mercury dicyanide
209-741-6 592-04-1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
1,1-dimethylethyl [[(2,4,6-trimethylphenyl)sulphonyl]oxy]carbamate
252-837-8 36016-39-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
diammonium hexachloroplatinate
078-008-00-9
240-973-0 16919-58-7
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS05 GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
5-chloro-1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline
229-972-6 6872-17-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.