Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 15 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Chloro(phenyl)acetyl chloride
220-826-7 2912-62-1
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Currant, Ribes nigrum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ribes nigrum, Saxifragaceae.
271-749-0 68606-81-5
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2-(diethylamino)ethyl acrylate
219-378-5 2426-54-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Phosphoric acid, mixed decyl and octyl esters, compds. with diethanolamine
619-536-7 68425-57-0
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
1-Methylbenzimidazole
605-321-5 1632-83-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3,4-dichlorobenzoic acid
200-099-2 51-44-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-dihydro-1-oxoisobenzofuran-5-carbonitrile
279-900-2 82104-74-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Zirconium oxide
234-835-9 12036-01-0
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
(2-methoxymethylethoxy)propanol
252-104-2 34590-94-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
METHYL-T-BRANCHED POLYDIMETHYLSILOXANE
614-226-8 68037-74-1
Not Classified
Notified C&L View details
1,3-Bis(vinylsulfonylacetamido)propane
616-142-00-7
428-350-3 93629-90-4
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Hydrogen [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
287-254-8 85443-63-6
Not Classified
Notified C&L View details
1-chloro-N,N,N',N',N'',N''-hexamethylsilanetriamine
236-331-4 13307-05-6
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
1-Propanaminium, 3-Amino-N-(Carboxymethyl)-N,N-Dimethyl-, N-Babassu-Oil Acyl Derivs., Inner Salts
607-007-3 223704-95-8
GHS05
Notified C&L View details
Bis(chloromethyldimethylsilanyl)amine
238-622-1 14579-91-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvent
Distillate aromatic extract (treated)
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from the re-extraction of solvent-refined heavy paraffinic distillate. It consists of saturated and aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from the re-extraction of solvent-refined heavy paraffinic distillate. It consists of saturated and aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50.
649-532-00-0
272-180-0 68783-04-0
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Trimethylborane
209-816-3 593-90-8
Flam. Gas 1
Press. Gas (Liq.)
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS04 GHS05
Notified C&L View details
Glycerides, C16-18 and C18-unsatd., deodorizer distillates
A complex combination obtained by steam distillation of C16-18 and C18-unsatd. glycerides followed by condensation of the steam.
272-911-3 68920-03-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,1-diethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-diene
231-323-7 7492-66-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-, 1-(4-C10-13-alkylphenyl) derivs.
600-033-6 1001416-18-7
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(6-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)-
617-599-5 84627-12-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Notified C&L View details
Methyl 3α-[(ethoxycarbonyl)oxy]-7,12-dioxo-5β-cholan-24-oate
244-184-2 21059-42-7
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Phenylacetaldehyde
204-574-5 122-78-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Octasodium 2-(3,4-bis(sulfonatooxy)-2,5-bis(sulfonatooxymethyl)tetrahydrofuran-2-yloxy)-3,5-bis(sulfonatooxy)-6-sulfonatooxymethyltetrahydropyran-4-oxysulfonate
420-660-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-(2-propenyl)pyridinium chloride
612-179-00-8
412-740-5 25965-81-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
214-459-1 1130-32-1
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Fluphenazine
200-702-9 69-23-8
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 2
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Disodium 2,2'-(1-triazene-1,3-diyldi-p-phenylene)bis[6-methylbenzothiazole-7-sulphonate]
217-377-4 1829-00-1
Not Classified
Notified C&L View details
Zirconium vanadium blue zircon
An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which zirconium (IV) oxide, silicon oxide, and vanadium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of zircon. Its composition may include any one or a combination of the modifiers alkali or alkaline earth halides.
269-057-9 68186-95-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
3,3-dichlorobutan-2-one
220-164-9 2648-57-9
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1,2-Bis(tosyloxy)ethane
613-165-4 6315-52-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amines, N-C12-18-alkyltrimethylenedi-
268-957-9 68155-37-3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
Decan-2-ol
214-296-6 1120-06-5
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N-(N6-trifluoroacetyl-L-lysyl)-L-proline
402-920-1
Not Classified
Notified C&L View details
Phenyl propionate
211-282-1 637-27-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Notified C&L View details
4,4'-dihydroxy-7,7'-ureylenedi(naphthalene-2-sulphonic acid)
205-142-9 134-47-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)butane-1-sulphonamide
252-044-7 34455-00-0
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate
613-095-00-4
403-080-9 92484-48-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
Naphthenic acids, cobalt salts
263-064-0 61789-51-3
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Metampicillin
229-365-6 6489-97-0
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
1,1,2,2-tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulphonyl fluoride
266-172-6 66137-74-4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Alcohols, C16-20-branched
274-758-8 70693-04-8
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(N-phenylbenzene-p-diamine) sulphate
225-173-1 4698-29-7
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Sodium N-methyltaurinate
224-339-0 4316-74-9
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
2'-chloroacetanilide
208-555-2 533-17-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Cyclohexane-1,2-diol
213-229-8 931-17-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium 4-chloro-3-[4-[[2-[(2-chlorophenoxy)sulphonyl]phenyl]azo]-2,5-dihydro-5-imino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
274-496-4 70247-68-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3,6,9,12-tetraoxotridecanol
245-883-5 23783-42-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Sodium tetradecyl sulphate
214-737-2 1191-50-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Decanol, branched
289-094-4 85995-86-4
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.