Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 22 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate
616-518-0 7783-85-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, 4,4'-isopropylidenediphenol-1-chloro-2,3-epoxypropane co-oligomer and triethylenetetramine
500-380-2 157707-71-6
Not Classified
Notified C&L View details
Trisodium tetrathioantimonate
237-414-8 13776-84-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tetradecyl benzoate
274-753-0 70682-72-3
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate
228-536-2 6290-17-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-hydroxyethyl carbamate
226-405-4 5395-01-7
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C16-18 and C16-18-unsatd., mixed with C14-19-alkenes and vegetable oil, sulfurized
308-120-8 97862-71-0
Not Classified
Notified C&L View details
Butanoic acid, 2-ethyl-, magnesium salt (2:1)
700-021-1 79992-76-0
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 3
Notified C&L View details
Proguanil hydrochloride
211-283-7 637-32-1
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
(2E,6E)-nona-2,6-dien-1-al
241-557-1 17587-33-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Pentaamminechlororuthenium dichloride
242-408-3 18532-87-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-Ethylphenylhydrazine Hydrochloride
611-735-7 58711-02-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Isobutyl 2-bromopropionate
273-886-1 69122-46-9
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Acetic acid, lead salt, basic
257-175-3 51404-69-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
DL-4-hydroxymandelic acid
230-569-2 7198-10-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,5-naphthylenediamine
612-089-00-9
218-817-8 2243-62-1
Carc. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
4-Isonicotinic acid anilide
608-466-2 3034-31-9
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Benzamide, N-(2,3-dichlorophenyl)-4-(ethoxymethoxy)-
616-701-5 79540-50-4
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Oils, menhaden, stearins
272-751-4 68910-69-0
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-[isopropylidenebis(4,1-phenyleneoxy)]dianiline
235-985-8 13080-86-9
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
Hyoscyamine sulphate
210-644-6 620-61-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Didecyl phenyl phosphite
215-012-3 1254-78-0
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Potassium nitridotrioxoosmate(1-)
244-575-8 21774-03-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Spinels, chromium iron manganese zinc brown
An inorganic pigment that is a reaction product of high temperature calcination in which iron (III) oxide, chromium (III) oxide, manganese (III) oxide and zinc oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel.
269-058-4 68186-96-9
Not Classified
Notified C&L View details
5-nitro-1,10-phenanthroline
224-097-6 4199-88-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Potassium (1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and Potassium (1S,3S)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
617-365-2 82597-69-1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Disodium hydrogen 5-acetamido-4-hydroxy-3-[(m-phosphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
268-512-9 68110-24-7
Not Classified
Notified C&L View details
Petrolatum (petroleum), oxidized, sodium salt
295-462-5 92045-79-9
Notified C&L View details
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
241-164-5 17095-24-8
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-5-nitrophenol
258-002-4 52551-67-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(S)-(+)-butane-1,3-diol
246-363-0 24621-61-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,1,1,2,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
216-703-2 1644-11-7
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Ethyl 3-cyclohexylpropionate
233-222-3 10094-36-7
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Phosphoric acid, bis(1,1-dimethylethyl) ester, potassium salt (1:1)
619-702-9 33494-80-3
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
N-(4-methoxyphenyl)-p-anisidine
202-968-1 101-70-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-18, α-sulfo, disodium salts
286-085-7 85186-99-8
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-ethyl-4-(2-morpholin-4-ylethyl)-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one;hydrate;hydrochloride
615-173-3 7081-53-0
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated, phosphate, potassium salt
921-088-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Methyl N6-benzyloxycarbonyl-L-lysinate hydrochloride
248-715-9 27894-50-4
Not Classified
Notified C&L View details
isobutyric acid
607-063-00-9
201-195-7 79-31-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
reaction mass of: 5-(N-methylperfluorooctylsulfonamido)methyl-3-octadecyl-1,3-oxazolidin-2-one
5-(N-methylperfluoroheptylsulfonamido)methyl-3-octadecyl-1,3-oxazolidin-2-one
613-183-00-2
413-640-4
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C).
649-455-00-2
265-091-3 64741-89-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Geranyl acetate
203-341-5 105-87-3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-aminoanthraquinone]
250-961-7 32220-82-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dimethyl undecanedioate
224-943-4 4567-98-0
Not Classified
Notified C&L View details
metaflumizone (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbanilohydrazide [E-isomer > 90%, Z-isomer <10% relative content]
616-227-00-9
604-167-6 139968-49-3
Lact.
STOT RE 2
Repr. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
Dolomite
240-440-2 16389-88-1
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, soybean oil, conjugated
917-780-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
Soaps, stocks, vegetable-oil
A complex combination of aqueous alkali salts of fatty acids, proteins, neutral vegetable-oil, phospholipids, and other impurities produced by the treatment of vegetable-oil with dilute aqueous alkali.
273-178-2 68952-94-3
Not Classified
Notified C&L View details
2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl acrylate
256-348-0 48067-72-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.