Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 15 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether
203-598-3 108-60-1
Acute Tox. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS06
Notified C&L View details
Methyl dimethoxyacetate
201-950-0 89-91-8
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Oils, passionflower
619-287-4 97676-26-1
Not Classified
Notified C&L View details
Tricyclo[3.3.1.13.7]dec-2-ylamine hydrochloride
234-074-2 10523-68-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,3-dihydroxypropyl acetate
203-415-7 106-61-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
N,N,N-trimethylanilinium hydroxide
217-592-3 1899-02-1
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-4H-3a,7-methanoazulen-4-one
250-405-3 30960-39-5
Not Classified
Notified C&L View details
Formaldehyde, oligomeric reaction -products with -(2-aminoethyl)-1,2-ethandiamine, reaction products with bisphenol A, epichlorohydrine, glycidyl tolyl ether
924-329-2
Not Classified
Notified C&L View details
Trichloro(hexadecyl)silane
227-575-2 5894-60-0
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Aluminium metaphosphate
237-415-3 13776-88-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Ethyl thiooxamate
605-564-7 16982-21-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phosphoric acid, ethyl ester, sodium salt
287-378-2 85497-01-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
616-095-00-2
406-690-3 43136-14-7
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
α,α,β,β-tetrafluoro-m-nitrophenetole
216-704-8 1644-21-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Pentadecanal
220-435-1 2765-11-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Carnidazole
255-663-0 42116-76-7
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Lyase, citrate
232-740-7 9012-83-3
Not Classified
Notified C&L View details
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
211-284-2 637-39-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Fatty acids, castor-oil, polymd.
614-641-4 68604-47-7
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium perborate monohydrate
600-419-4 10332-33-9
Ox. Sol. 3
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Repr. 1B
GHS03 GHS05 GHS07
GHS08
Notified C&L View details
Disodium naphthyl phosphate
218-564-3 2183-17-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Naphthalene-1,4-diamine
218-816-2 2243-61-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl-, reaction products with epichlorohydrin
297-311-9 93384-95-3
Not Classified
Notified C&L View details
Gas oils (petroleum), solvent-refined
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C25 and boiling in the range of approximately 205 °C to 400 °C (401 °F to 752 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C25 and boiling in the range of approximately 205°C to 400°C (401°F to 752°F).
649-213-00-6
265-092-9 64741-90-8
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
5-chloro-1,10-phenanthroline
224-098-1 4199-89-7
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Allyl oct-2-ynoate
277-303-1 73157-43-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3-(Acetylamino)-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid
611-797-5 59115-12-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Mepacrine hydrochloride
200-700-8 69-05-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Floctafenine
245-881-4 23779-99-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Triisononanoic acid, triester with 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol] tris(2-ethylhexanoate)
270-560-0 68443-84-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
N-(1-cyanocyclopentyl)pentanamide
928-489-4
Skin Sens. 1
GHS07
REACH registration C&L View details
Niobium nitride
246-362-5 24621-21-4
Not Classified
Notified C&L View details
Dimethylsiloxane trimethylsiloxy
614-123-8 67762-94-1
Not Classified
Notified C&L View details
o-phenylenediamine
612-145-00-2
202-430-6 95-54-5
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Muta. 2
Carc. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Penoxsulam
606-869-8 219714-96-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
N,N-dimethyl(2-thienylmethyl)amine
247-410-8 26019-17-0
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
1-Naphthalenepropanoic acid, 6-[[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl-, (6R)-
605-410-9 165538-40-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Aluminum oxide (Al2O3), solid soln. with barium oxide and magnesium oxide, europium-doped
310-015-7 102110-17-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2,2'-[methylenebis(p-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
218-257-4 2095-03-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Rubidium perchlorate
236-840-1 13510-42-4
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS03 GHS07
Notified C&L View details
Trisodium [7-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxyphenyl]azo]-8-hydroxynaphthalene-1,3,6-trisulphonato(5-)]cuprate(3-)
273-885-6 69121-25-1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyloctane-3,5-dione
241-556-6 17587-22-3
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Ethyl fumarate
219-544-7 2459-05-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
p-(epoxyethyl)styrene
233-910-3 10431-61-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(2-hydroxypropyl)trimethylammonium formate
263-503-6 62314-25-4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Iron arsenide
234-947-8 12044-16-5
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
NA
400-320-4 94933-05-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
(1α,2α,5α)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
208-926-9 547-60-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
603-073-2 12549-23-4
STOT RE 2
Aquatic Chronic 4
GHS08
REACH registration C&L View details
3-methylthiomorpholin-4-amine 1,1-dioxide
247-743-9 26494-77-9
Not Classified
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.