Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 19 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
5-[(3-methylthiazolidin-2-ylidene)ethylidene]-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-acetic acid
265-567-0 65152-09-2
GHS07
Notified C&L View details
4-methylphthalic acid
224-333-8 4316-23-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2'-(2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene)bismalononitrile
216-174-8 1518-16-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
dicopper chloride trihydroxide
029-017-00-1
215-572-9 1332-65-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
[μ-[carbonato(2-)-O:O']]dihydroxydioxodizirconium
260-633-5 57219-64-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-ethylbutan-1-ol
603-051-00-2
202-621-4 97-95-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, oligomers
500-051-3 26780-96-1
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
4-(1-methoxy-1-methylethyl)-1-methylcyclohexene
238-620-0 14576-08-0
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Sabal serrulatum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Sabal serrulatum, Palmae.
283-292-4 84604-15-9
Not Classified
Notified C&L View details
2,2'-oxydiethyl diacrylate
diethylene glycol diacrylate
607-120-00-8
223-791-6 4074-88-8
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
GHS06
Harmonised C&L View details
Calcium bis(dihydrogenorthophosphate)
231-837-1 7758-23-8
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
1-benzo[b]thien-2-ylethan-1-one
245-177-7 22720-75-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Oxydiacetyl dichloride
244-186-3 21062-20-4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
(3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
201-001-0 77-06-5
Not Classified
Notified C&L View details
4-iodo-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one
204-966-6 129-81-7
GHS07
Notified C&L View details
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers, blocked with diethyl malonate
920-219-3
Not Classified
Notified C&L View details
Cloxacillin sodium
211-390-9 642-78-4
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Cyclopentadecanone
207-951-2 502-72-7
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
(2R,4S,5R)-2-Aminomethyl-5-ethylquinuclidine
610-359-0 475160-61-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), 2'-(dihydrogen phosphate), 5'→5'-ester with 3-(aminocarbonyl)-1-β-d-ribofuranosylpyridinium hydroxide, inner salt, disodium salt
246-129-8 24292-60-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Distillates (petroleum), alkene-alkyne manuf. pyrolysis oil, mixed with high-temp. coal tar, indene fraction
Redistillates
[A complex combination of hydrocarbons obtained as a redistillate from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and residual oils that are obtained by the pyrolytic production of alkenes and alkynes from petroleum products or natural gas. It consists predominantly of indene and boils in a range of approximately 160°C to 190°C (320°F to 374°F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as a redistillate from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and residual oils that are obtained by the pyrolytic production of alkenes and alkynes from petroleum products or natural gas. It consists predominantly of indene and boils in a range of approximately 160°C to 190°C (320°F to 374°F).
648-036-00-1
295-292-1 91995-31-2
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Tetraethylammonium iodide
200-676-9 68-05-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')rhodium
238-192-5 14284-92-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
Repr. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
2-chloro-p-cresol
229-656-8 6640-27-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phosphorous acid, 2-[2-[[bis(isodecyloxy)phosphino]oxy]propoxy]-1-methylethyl isodecyl phenyl ester
310-149-6 115035-49-9
Not Classified
Notified C&L View details
5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile
266-544-8 67018-85-3
GHS06
Notified C&L View details
Hydrazodicarbothioamide
205-537-6 142-46-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
220-223-9 2675-79-8
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-20 and C12-20-unsatd.
269-808-0 68334-03-2
Not Classified
Notified C&L View details
Dipotassium hexabromoplatinate
240-977-2 16920-93-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(E)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylaldehyde
258-078-9 52661-56-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4,6-tribromophenyl acrylate
223-132-2 3741-77-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Dihexadecyl disulphide
216-338-9 1561-75-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine
220-438-8 2765-59-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-[2-[2-(tetradecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl myristate
261-822-5 59599-55-2
Not Classified
Notified C&L View details
Benzene, ethenyl-, polymer with (1-methylethenyl)benzene
618-465-9 9011-11-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-Amino-4,6-dichloro-5-formamidopyrimidine
605-623-7 171887-03-9
GHS07
Notified C&L View details
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine and 4-tert-butylphenol
500-300-6 111411-00-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
1,5-dimethylpyrrole-2-carbonitrile
260-120-6 56341-36-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Barium trifluoromethanesulphonate
220-526-6 2794-60-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Gallium nitride
247-129-0 25617-97-4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
(±)-O,O-Diethyl O-(1,2,2,2-tetrachloroethyl) phosphorothioate
611-172-7 54593-83-8
Acute Tox. 1
Acute Tox. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Benzylbis(2-hydroxypropyl)octadecylammonium chloride
265-346-9 65059-92-9
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS09
Notified C&L View details
N-(3-methyl-3H-thiazol-2-ylidene)-2,5-xylidine
262-890-9 61676-87-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene and 1,1,2,2-tetrafluoroethene
607-638-4 25190-89-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptyl)oxirane
254-004-4 38565-52-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Aromatic hydrocarbons, C9-10
298-717-9 93821-31-9
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentafuranous-1-ulose-3,5-dibenzoate
601-822-8 122111-01-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tantalum pentaiodide
238-742-4 14693-81-3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
2,6-diphenylpyridine
222-620-2 3558-69-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.