Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 26 November 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
607-303-00-2
413-760-7 93107-30-3
Aquatic Chronic 3
Repr. 2
GHS08
Harmonised C&L View details
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., calcium salts
290-646-1 90194-36-8
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2,5-Dimethylphenylacetyl-chloride
470-780-9
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
L-lysine mono[4-isobutyl-α-methylbenzeneacetate]
260-751-7 57469-77-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methylenebis[trimethylsilane]
218-322-7 2117-28-4
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Ruscus aculeatus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ruscus aculeatus, Liliaceae.
281-682-9 84012-38-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
6-methylcyclohex-3-enecarbaldehyde
201-953-7 89-94-1
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
GHS05 GHS08
Notified C&L View details
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]heptane-2-methanol
282-699-4 84304-13-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-bromobenzonitrile
210-764-9 623-00-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
5-phenyl-o-anisidine
254-639-7 39811-17-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
8-aminonaphthalene-1,6-disulphonic acid
204-969-2 129-91-9
GHS07
Notified C&L View details
Dodecyl mercaptoacetate
223-138-5 3746-39-2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Sodium 5-tert-butyl-2-[[9,10-dihydro-8-hydroxy-4-(isopropylamino)-9,10-dioxoanthryl]amino]benzenesulphonate
280-147-7 83027-44-5
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C16 and C18-unsatd. and C18-unsatd. hydroxy
This substance is identified by SDA Substance Name: C16 plus C18 unsaturated and C18 hydroxy unsaturated alkyl carboxylic acid and SDA Reporting Number: 10-005-00.
270-276-7 68424-14-6
Not Classified
Notified C&L View details
Ammonium hexafluorophosphate
241-009-1 16941-11-0
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
mono-2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazinium-1-yl]ethoxy)ethanol trans-butenedioate
603-172-00-0
415-180-1 773058-82-5
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Methyl oct-2-enoate
219-259-8 2396-85-2
Not Classified
Notified C&L View details
[2-Chloro-1,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethoxy]difluoroacetic acid
618-531-7 903523-21-7
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1B
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Cymbopogon martini sofia, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cymbopogon martini sofia, Gramineae.
296-436-6 92704-07-9
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol]
608-744-3 32472-85-8
Not Classified
Notified C&L View details
Hexyltrimethoxysilane
221-331-9 3069-19-0
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
(ETHOXY(ETHOXYCARBONYL)METHYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE
605-517-0 16847-90-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Crotonoyl chloride
210-889-9 625-35-4
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(S)-o-[[(1-phenylethyl)amino]carbonyl]benzoic acid
244-571-6 21752-36-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethoxytrimethylsilane
217-370-6 1825-62-3
Flam. Liq. 2
GHS02
REACH registration C&L View details
2-isopropylaniline
211-397-7 643-28-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methylheptane
601-009-00-8
209-747-9 592-27-8
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-sulfo-w-(octyloxy)-, ammonium salt (1:1)
610-820-6 52286-18-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Phosphoric acid, C8-10-branched and linear alkyl esters, potassium salts
306-963-6 97468-12-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
3'-nitroacetophenone
204-504-3 121-89-1
Aquatic Chronic 3
REACH registration C&L View details
2-(propan-2-ylsulfanylmethyl)furan
606-138-3 1883-78-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2,4,6,8,10-pentamethyl-2,4,6,8,10-pentavinylcyclopentasiloxane
241-712-3 17704-22-2
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate]
229-653-1 6640-22-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
4'-propoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
258-122-7 52709-86-1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
α,α'-dibromo-m-xylene
210-931-6 626-15-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
4-methoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one
223-797-9 4077-47-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-butoxyethoxy)ethyl thiocyanate
615-018-00-X
203-985-7 112-56-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS02 GHS06
Harmonised C&L View details
Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C35 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 37cSt to 44cSt at 40 °C (104 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C35 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 37cSt to 44cSt at 40°C (104°F).
649-529-00-4
309-876-1 101316-71-6
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
11a-Hydroxy-estr-4-ene-3,17-dione
613-901-4 6615-00-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Dacuronium bromide
248-233-9 27115-86-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
GHS06 GHS07
Notified C&L View details
2-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
229-445-0 6535-70-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Vincristine sulphate
218-190-0 2068-78-2
Acute Tox. 2
Muta. 2
Repr. 2
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N-(2-ethoxyphenyl)-N'-(2-ethylphenyl)oxamide
245-950-9 23949-66-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic acid
700-141-4 117570-53-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Naphtha (petroleum), solvent-refined heavy
Low boiling point modified naphtha
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90°C to 230°C (194°F to 446°F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 90°C to 230°C (194°F to 446°F).
649-279-00-6
265-095-5 64741-92-0
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
1,1-dimethylhydrazine monohydrochloride
209-811-6 593-82-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
3-acetyl-1-phenyl-pyrrolidine-2,4-dione
ADDITIVE F6
606-072-00-5
421-600-2 719-86-8
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
604-511-5 146137-76-0
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Acetamide, N-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[2-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]-
437-970-3 371921-62-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Fatty acids, C6-19-branched, zinc salts
271-378-4 68551-44-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.