Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 August 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
propyzamide (ISO)
3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamide
616-055-00-4
245-951-4 23950-58-5
Carc. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
dipotassium hexachloroplatinate
078-007-00-3
240-979-3 16921-30-5
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS05 GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
cartap hydrochloride
616-017-00-7
239-309-2 15263-52-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Simethicone
617-098-1 8050-81-5
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium octyl sulphate
205-535-5 142-31-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
1-(m-chlorophenyl)piperazine
229-654-7 6640-24-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Benzothiazol-2-ylguanidine
219-955-1 2582-07-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Iron oleate
245-591-8 23335-74-2
Not Classified
Notified C&L View details
1-(2-carboxylatoethyl)-2-(heptadec-8-enyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-1H-imidazolium
267-569-7 67892-37-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Octaaluminium zirconium octachloride icosahydroxide
308-576-8 98106-55-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)vinyl)-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
224-132-5 4208-80-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-acetyl-1-methylpyrrole
213-247-6 932-16-1
Not Classified
Notified C&L View details
1,4-dimethylpiperazine
203-412-0 106-58-1
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
3,4-dihydroxy-5-(3-methylbut-2-enyl)-2-(3-methyl-1-oxobutyl)-4-(4-methyl-1-oxopent-3-enyl)cyclopent-2-en-1-one
247-072-1 25522-96-7
Not Classified
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., 2-sulfoethyl esters, sodium salts
287-024-7 85408-62-4
Not Classified
Notified C&L View details
Hedeoma pulegioides, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Hedeoma pulegioides, Labiatae.
289-915-6 90045-53-7
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
481-950-7
Skin Sens. 1B
GHS07
Notified C&L View details
Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate
212-728-8 860-22-0
Skin Sens. 1
GHS07
REACH registration C&L View details
4,4'-bis[[1-[[(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonic acid
285-187-9 85030-61-1
Not Classified
Notified C&L View details
Natural gas, sweetened, liquefied
305-828-9 95046-41-6
Flam. Gas 1
Press. Gas (Ref. Liq.)
GHS02
Notified C&L View details
guanidine;2-hydroxyiminopropanedinitrile
618-892-0 92972-47-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
3-(2-(diaminomethyleneamino)thiazol-4-ylmethylthio)propionitrile
TPN
608-021-00-2
403-710-2 76823-93-3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
3-(2-dodecenyl)succinic anhydride
243-296-9 19780-11-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Iron tribromide
233-089-1 10031-26-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with 4,4'-isopropylidenediphenol -1-chloro-2,3-epoxypropane co-oligomer, tall-oil fatty acids, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine
500-296-6 106906-26-7
Aquatic Acute 1
GHS09
Notified C&L View details
Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treated
Distillate aromatic extract (treated)
[A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contact or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50. This stream is likely to contain 5 wt.% or more 4-6 membered ring aromatic hydrocarbons.]
A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contact or percolation process to remove the trace amounts of polar compounds and impurities present. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50. This stream is likely to contain 5 wt. % or more 4-6 membered ring aromatic hydrocarbons.
649-542-00-5
296-437-1 92704-08-0
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Ethyl hexa-2,4-dienoate
219-258-2 2396-84-1
Not Classified
Notified C&L View details
(R,S)-5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-phenyl)-4-trifluoromethanethio-1H-pyrazole-3-carbonitrile
601-662-9 120067-83-6
Notified C&L View details
(acetylthio)succinic anhydride
230-135-2 6953-60-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,5-dichloro-4-fluoroaniline
220-345-2 2729-34-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 3
STOT SE 3
GHS06 GHS07
Notified C&L View details
Amides, tall-oil fatty, N-(hydroxyethyl)
268-950-0 68155-22-6
Eye Dam. 1
Notified C&L View details
4-fluorophenol
206-736-0 371-41-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
2-(methylnitroamino)ethyl nitrate
241-168-7 17096-47-8
Expl. 1.1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS01 GHS07
REACH registration C&L View details
cinerin II
3-(but-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
613-026-00-8
204-454-2 121-20-0
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl)-
609-173-2 3575-80-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
4,6-di-tert-butylresorcinol
226-366-3 5374-06-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)
205-381-9 139-89-9
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
4-benzyloxyaniline hydrochloride
257-170-6 51388-20-6
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Thioacetanilide
211-288-4 637-53-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Ethane, 1,2-dichloro-1-[difluoro(trifluoromethoxy)methoxy]-1,2,2-trifluoro-
618-014-6 874288-98-9
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
tert-butyl (S)-[1-[[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]carbonyl]-2-methylpropyl]carbamate
222-236-5 3392-12-9
Notified C&L View details
N,N'-bis(1,3-dimethylbutylidene)ethylenediamine
247-196-6 25707-70-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
Carc. 2
GHS05 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Red RN 1946
434-740-4
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Benzamide, N,N'-(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)bis-
613-343-1 6370-96-3
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
2,3,4,6-tetrafluoroaniline
206-659-2 363-73-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Isononanoic acid, isononyl ester
609-993-0 42131-25-9
Not Classified
Notified C&L View details
2,3-dihydroflavone
207-654-8 487-26-3
GHS07
Notified C&L View details
Pyrimidine-2-thiol
215-917-3 1450-85-7
GHS07
Notified C&L View details
3-(decyloxy)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
242-556-9 18760-44-6
Not Classified
Notified C&L View details
Isocytosine
203-592-0 108-53-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.