Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 September 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
1,3-Benzodioxol-5(6H)-one, 7,7a-dihydro-2,4,6,6-tetramethyl-
605-300-0 162691-58-9
Not Classified
Notified C&L View details
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane and 2-methyloxirane
609-251-6 36484-54-5
Not Classified
Notified C&L View details
3-chloro-4-fluorophenol
220-042-5 2613-23-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-fenazinol, 8-amino-7-methyl-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx))
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53720.
215-503-2 1327-85-1
Not Classified
Notified C&L View details
carboxin (ISO); 2-methyl-N-phenyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide; 5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide
616-226-00-3
226-031-1 5234-68-4
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Absinthium, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Artemisia absinthium, Compositae.
284-503-2 84929-19-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS06 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Benzoylurea
210-372-8 614-22-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Gases (petroleum), dehexanizer off
Petroleum gas
[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-101-00-7
272-872-2 68919-00-6
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
3-(methylthio)butyric acid
240-682-9 16630-65-2
Not Classified
Notified C&L View details
9-OCTADECENOIC ACID (9Z)-, (2-HYDROXY-1,3,2-DIOXABOROLAN-4-YL)METHYL ESTER
618-262-5 89325-22-4
Not Classified
Notified C&L View details
Tri-n-butyltin hydride
211-704-4 688-73-3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Repr. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
3,3'-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane
244-815-1 22174-70-5
Aquatic Chronic 4
REACH registration C&L View details
1-methylethyl 3,4-diethoxyphenylcarbamate
DIETHOFENCARB
403-870-3 87130-20-9
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonic acid--potassium (1/1)
618-797-4 91893-72-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Naphthalene-1,5-disulphonic acid
201-317-9 81-04-9
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Polyethyleneimine ethoxylate propoxylate
610-853-6 52501-07-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-(2,4-dichloro-5-hydroxyphenyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
254-638-1 39807-19-7
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
(benzyloxy)methanol
238-588-8 14548-60-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
linuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
006-021-00-1
206-356-5 330-55-2
Acute Tox. 4
Carc. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 1B
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Dimethylcyclopentane
249-193-5 28729-52-4
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
GHS02 GHS08
Notified C&L View details
Betazole
203-278-3 105-20-4
GHS07
Notified C&L View details
ficin
647-006-00-5
232-599-1 9001-33-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, phosphosulfurized
267-032-7 67762-73-6
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
Phenol, 4-(phenylamino)-, sulfurized
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53228.
215-450-5 1326-96-1
Not Classified
Notified C&L View details
2-(4-{1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride
604-906-2 153439-40-8
Skin Sens. 1
Repr. 1B
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
acifluorfen (ISO)
5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoic acid
604-041-00-0
256-634-5 50594-66-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Nonyl mercaptoacetate
223-139-0 3746-40-5
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
tert-Decanoic acid, oxiranylmethyl ester, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine
307-226-1 97553-65-6
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Di-tert-dodecyl disulphide
248-468-7 27458-90-8
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl carbonate solution
618-781-7 916850-37-8
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Bithionoloxide
212-679-2 844-26-8
Not Classified
Notified C&L View details
Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-phenylbutyramidato-N2,N3]nickel
249-503-9 29204-84-0
Not Classified
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with diethanolamine
291-704-9 90459-60-2
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(4-chlorobenzoyl) peroxide
202-310-3 94-17-7
Org. Perox. B
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS01 GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Lanthanum phosphate
237-419-5 13778-59-1
Not Classified
Notified C&L View details
Poplar, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Populus, Salicaceae.
281-681-3 84012-37-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
disodium 7-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo) naphthalene-2-sulfonate
EVERZOL ORANGE GR; ORANGE HF-SNK; REAKTIV ORANGE FD 19969 FW
611-023-00-6
404-600-7 129009-88-7
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
2-hydroxyethyl hydrogen phthalate
241-676-9 17689-42-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
reaction mass of: 2,4,6-tri(butylcarbamoyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-tri(methylcarbamoyl)-1,3,5-triazine
[(2-butyl-4,6-dimethyl)tricarbamoyl]-1,3,5-triazine
[(2,4-dibutyl-6-methyl)tricarbamoyl]-1,3,5-triazine
EXPERIMENTAL CROSSLINKER S17762-80(S); MELAMINE BASED CROSSLINKER (MBC); TACT
613-197-00-9
420-390-1 187547-46-2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
2-methylbenzyl alcohol
201-954-2 89-95-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Lignin, alkali, reaction products with disodium sulfite and formaldehyde
600-691-4 105859-97-0
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, sodium salt
607-789-6 25736-61-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
290-647-7 90194-37-9
Not Classified
Notified C&L View details
Dimethyl 2-aminoterephthalate
226-364-2 5372-81-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
1-chloro-4-ethylbenzene
210-763-3 622-98-0
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Soaps, stocks, linseed-oil, acidulated
285-103-0 85029-78-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,2-dimethylcyclopentene
212-148-5 765-47-9
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Reaction mass of (2S)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-en-1-ol and (2R)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-en-1-ol
435-750-1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
DL-Phenylalaninol
605-234-2 16088-07-6
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Bis(2,3-epoxypropyl) phthalate
230-566-6 7195-45-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2
Muta. 2
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.