Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
thioglycolic acid
607-090-00-6
200-677-4 68-11-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Harmonised C&L View details
[1,1'-biphenyl]-4,4'-dithiol
230-136-8 6954-27-4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Amines, tall-oil alkyl
263-138-2 61790-46-3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
aconitine
614-008-00-2
206-121-7 302-27-2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
GHS06
Harmonised C&L View details
19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7-methyl, (7alpha, 17alpha-)
601-419-7 1162-60-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione, compound with 1H-benzotriazole
265-011-7 64681-12-5
Notified C&L View details
1,1'-(2-(N-2-hydroxyethyl-2-hydroxypropylamino)ethylimino)dipropan-2-ol
205-382-4 139-90-2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
220-529-2 2797-51-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
Repr. 2
STOT SE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Tagetes patula, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tagetes patula, Compositae.
294-431-3 91722-29-1
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
(Z)-hex-3-enyl propionate
251-533-2 33467-74-2
Not Classified
Notified C&L View details
Trimethyl Phenyl Silsesquioxane
615-986-3 73559-47-4
Not Classified
Notified C&L View details
Oils, vegetable, oxidized
919-237-4
Not Classified
Notified C&L View details
Diphenyl (methylenedi-4,1-phenylene)-dicarbamate
202-963-4 101-65-5
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
2H-Tetrazol-5-amine, hydrate (1:1)
604-965-4 15454-54-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-O-BENZYL-4-(HYDROXYMETHYL)-1,2-O-ISOPROPYLIDENE-A-D-RIBOFURANOSE
613-267-9 63593-03-3
Not Classified
Notified C&L View details
2-(4-chlorophenyl)propiononitrile
218-569-0 2184-88-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Additive R LV 3543
618-991-9 939961-61-2
Not Classified
Notified C&L View details
Butanoic acid, 3,3-bis[(1,1-dimethylpropyl)dioxy]-, ethyl ester
614-080-5 67567-23-1
Flam. Liq. 3
Org. Perox. D
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS09
Notified C&L View details
1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione
208-941-0 548-04-9
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
GHS06
Notified C&L View details
1-(3,4-dimetossifenil)-2-metilpropanone
604-187-5 14046-55-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Lime (Citrus aurantifolia), ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Citrus aurantifolia, Rutaceae.
290-010-3 90063-52-8
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
REACH registration C&L View details
4-(trimethoxysilyl)butyronitrile
259-646-9 55453-24-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
((benzyloxy)carbonyl)-D-arginine
613-387-1 6382-93-0
Not Classified
Notified C&L View details
(Z,Z)-2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1-methyl-1-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]-1H-imidazolium methyl sulphate
274-381-9 70206-24-5
Not Classified
Notified C&L View details
5-{2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
928-541-6 146939-27-7
STOT SE 3
Muta. 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Eucalyptus radiata australiana, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Eucalyptus radiata australiana, Myrtaceae.
295-995-3 92201-64-4
Not Classified
Notified C&L View details
2,2-dimethyl 3-methyl-3-butenyl propanoate
607-399-00-6
415-610-6 104468-21-5
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
Barium diformate
208-780-6 541-43-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Aluminium tri-tert-butanolate
209-146-1 556-91-2
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
C.I. Acid Orange 144
612-469-4 61814-64-0
Notified C&L View details
Cyclooctanecarbaldehyde
229-732-0 6688-11-5
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
2,6-diamino-3-((pyridine-3-yl)azo)pyridine
613-231-00-2
421-430-9 28365-08-4
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
3-phenylcyclohex-2-en-1-one
233-755-1 10345-87-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
spirotetramat (ISO)
(5s,8s)-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate
607-711-00-0
606-523-6 203313-25-1
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1A
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
1-[4-(1-methylethyl)phenyl]ethan-1-one
211-433-1 645-13-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Ethyl hydrogen succinate
213-973-3 1070-34-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2:7,8-diepoxyoctane
219-375-9 2426-07-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 1B
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Diethylaluminium iodide
218-032-0 2040-00-8
Pyr. Liq. 1
Water-react. 1
Skin Corr. 1A
GHS02 GHS05
REACH registration C&L View details
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid
610-620-9 51146-56-6
Acute Tox. 4
Repr. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
1-carbamimidoylurea - (nitroamino)(oxo)azane oxide (1:1)
451-590-5
Expl. 1.4
Flam. Sol. 2
GHS01 GHS02
Notified C&L View details
Phosphorodithioc acid,zinc salt.
606-260-7 19210-06-1
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Ethyl cyclohexylideneacetate
216-297-7 1552-92-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Epoxides, C10-16-alkyl, reaction products with glycerol
287-814-1 85586-12-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,4-divinylbenzene
203-266-8 105-06-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
5-phenylpenta-2,4-dienoic acid
216-298-2 1552-94-9
GHS07
Notified C&L View details
2-aminopropanediamide
263-370-4 62009-47-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide
lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide
lead styphnate
lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide
lead styphnate (≥ 20 % phlegmatiser)
609-019-00-4; 609-019-01-1
239-290-0 15245-44-0
Multiple harmonised classifications
View details
(2H18)octane
241-285-3 17252-77-6
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
2-[(carboxymethyl)amino]-6-chlorobenzoic acid
615-872-3 729597-47-1
Not Classified
Notified C&L View details
Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction from light vacuum petroleum gas oil. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30.
649-005-00-5
295-341-7 91995-78-7
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.