Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

ECHA heeft een inventaris gemaakt van stoffen die waarschijnlijk voldoen aan de criteria van bijlage III bij de REACH-verordening. De inventaris is bedoeld als hulpmiddel voor registranten om na te gaan of de beperkte minimuminformatievereisten van toepassing zijn dan wel of alle in bijlage VII vereiste informatie moet worden ingediend.

De inventaris werd aangelegd aan de hand van openbaar beschikbare databanken met experimentele gegevens en aan de hand van resultaten van (Q)SAR-modellen. Aanwijzingen voor gevaarlijke toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen, alsook informatie over vormen van gebruik en andere beschikbare relevante informatie moeten worden afgewogen tegen de criteria in bijlage III.

Het feit dat een stof niet in de inventaris voorkomt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat niet aan de criteria van bijlage III is voldaan. Omgekeerd kan een registrant, indien een stof wel in de inventaris voorkomt, toch van de beperkte minimuminformatievereisten profiteren mits dit gerechtvaardigd wordt.

Let op: de inventaris is geen hulpmiddel voor indeling, maar slechts bedoeld om bezorgdheden aan te duiden. Bijvoorbeeld, het feit dat een stof is aangeduid als "vermoedelijk mutageen" wil niet zeggen dat ECHA deze stof als mutageen beschouwt. Er moet gekeken worden naar alle bewijzen alvorens te concluderen dat er een noodzaak tot indeling bestaat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

nickel potassium fluoride

EC / List no.: - CAS no.: 11132-10-8
Information source
# Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 1 # Harmonised classification for carcinogenicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Carc. 1A # Harmonised classification for mutagenicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Muta. 2 # Harmonised classification for reprotoxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Repr. 1B # Harmonised classification for respiratory sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Resp. Sens. 1 # Harmonised classification for skin sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Skin Sens. 1 # Harmonised classification for specific target organ toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: STOT RE 1

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.