Naar content
Naar content

Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

ECHA heeft een inventaris gemaakt van stoffen die waarschijnlijk voldoen aan de criteria van bijlage III bij de REACH-verordening. De inventaris is bedoeld als hulpmiddel voor registranten om na te gaan of de beperkte minimuminformatievereisten van toepassing zijn dan wel of alle in bijlage VII vereiste informatie moet worden ingediend.

De inventaris werd aangelegd aan de hand van openbaar beschikbare databanken met experimentele gegevens en aan de hand van resultaten van (Q)SAR-modellen. Aanwijzingen voor gevaarlijke toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen, alsook informatie over vormen van gebruik en andere beschikbare relevante informatie moeten worden afgewogen tegen de criteria in bijlage III.

Het feit dat een stof niet in de inventaris voorkomt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat niet aan de criteria van bijlage III is voldaan. Omgekeerd kan een registrant, indien een stof wel in de inventaris voorkomt, toch van de beperkte minimuminformatievereisten profiteren mits dit gerechtvaardigd wordt.

Let op: de inventaris is geen hulpmiddel voor indeling, maar slechts bedoeld om bezorgdheden aan te duiden. Bijvoorbeeld, het feit dat een stof is aangeduid als "vermoedelijk mutageen" wil niet zeggen dat ECHA deze stof als mutageen beschouwt. Er moet gekeken worden naar alle bewijzen alvorens te concluderen dat er een noodzaak tot indeling bestaat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

EC / List no.: 261-043-0 CAS no.: 57966-95-7
Information source
# Harmonised classification for acute toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 4 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 1 # Harmonised classification for reprotoxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Repr. 2 # Harmonised classification for skin sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Skin Sens. 1 # Harmonised classification for specific target organ toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: STOT RE 2 # Suspected hazardous to the aquatic environment: DEMETRA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 16.08 mg/L (EXPERIMENTAL value);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 1.28 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of <1 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of <1 mg/L # Suspected mutagen: CAESAR Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (moderate reliability); KNN Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (moderate reliability) # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2