Hoe chemische stoffen veilig gebruiken?

Veel mensen zijn bang voor chemische stoffen. Er wordt vaak gedacht dat chemische stoffen gevaarlijk zijn en dat ze dienen te worden vermeden. De waarheid is dat chemische stoffen onmisbaar zijn voor het leven; we bestaan uit chemische stoffen en we hebben ze nodig.

U zou er echter goed aan doen om ze met respect te behandelen. Sommige chemische stoffen zijn gevaarlijk, en daar moet u voorzichtig mee omgaan. Bekijk de verpakking van de producten die u gebruikt en lees de etiketten zorgvuldig. De etiketten op producten zijn bedoeld om u erop te wijzen hoe u uw veiligheid kunt waarborgen. Neem de instructies ernstig, ze zijn er voor uw veiligheid!

Probeer zo min mogelijk te worden blootgesteld aan gevaarlijke chemische stoffen. Het risico dat u loopt door een chemische stof is afhankelijk van het intrinsieke gevaar van de stof, vermeerderd met uw blootstelling eraan (de hoeveelheid waaraan u wordt blootgesteld, en de tijd die u eraan wordt blootgesteld).

Maak gebruik van uw recht om te weten wat er allemaal in de consumentenproducten zit die u koopt. Vraag detailhandelaren welke gevaarlijke chemische stoffen ze bevatten. Zij zijn wettelijk verplicht u deze informatie te geven. Op die manier kunt u producten met chemische stoffen erin vermijden.

Blijf op de hoogte door de website van ECHA te raadplegen. Hier kunt u informatie vinden over de tot nu toe krachtens de REACH-verordening geregistreerde chemische stoffen en ook over de stoffen die in een bepaalde klasse zijn ingedeeld en op een bepaalde manier moeten worden geëtiketteerd en verpakt. De informatie wordt constant bijgewerkt, zodat u over alle gegevens beschikt die u nodig hebt om uzelf te blijven beschermen.

Voor meer informatie en praktische tips over hoe u gevaarlijke chemische stoffen kunt vermijden, hebben veel nationale en Europese organisaties goede adviezen opgesteld.

 

Weet wat de etiketten betekenen

Image

Een gevarenpictogram is een afbeelding op een etiket en omvat een waarschuwingssymbool en specifieke kleuren. Deze zijn bedoeld om informatie te verstrekken over de schade die een bepaalde stof of een bepaald mengsel kan toebrengen aan onze gezondheid of het milieu.

Meer

Zoek naar veiligere producten

Image

Naarmate nieuwe informatie over de gevaren van gevaarlijke chemische stoffen bekend wordt en de consumentenvraag naar veiligere chemische stoffen toeneemt, gaan steeds meer bedrijven op zoek naar veiligere alternatieven.

Meer

 

Gebruik chemische stoffen veilig op het werk

Image

Het veilige gebruik van chemische stoffen op uw werkplek is essentieel voor uw gezondheid en welzijn. De EU-wetgeving inzake chemische stoffen, bekend als de REACH-, CLP- en biocidenverordeningen, kunnen daarbij helpen.

Meer

Maak gebruik van uw recht om vragen te stellen

Image

Het is uw recht om te vragen of de producten die u koopt bepaalde gevaarlijke chemische stoffen bevatten. Dit zijn zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's), die zijn opgenomen in de kandidaatslijst.

Meer