How to make changes to joint submissions

Soms is het noodzakelijk om een gezamenlijke indiening die in REACH-IT is aangemaakt, te wijzigen, te corrigeren of aan te passen aan een nieuwe situatie.

De hoofdregistrant van de gezamenlijke indiening kan hierin enkele wijzigingen zelf aanbrengen, maar wijzigingen van de volgende gegevens moeten door ECHA worden uitgevoerd. Voor het aanvragen van een wijziging moet u via het contactformulier contact opnemen met ECHA.

 

Andere hoofdregistrant

Mederegistranten kunnen de rol van hoofdregistrant binnen REACH-IT overdragen indien de vorige en nieuwe hoofdregistrant daarmee instemmen. De nieuwe hoofdregistrant moet het dossier van de hoofdregistrant herindienen ter afronding van de overdracht van de hoofdrol.

Ingeval de hoofdregistrant niet meer reageert op uw pogingen tot contact, bijvoorbeeld als gevolg van faillissement of overlijden of om een andere reden. De mederegistranten kunnen dan een nieuwe hoofdregistrant aanwijzen. U kunt ECHA verzoeken om hertoewijzing van de hoofdrol binnen REACH-IT. U wordt gevraagd bewijsstukken in te dienen waaruit blijkt waarom de nieuwe hoofdregistrant moet worden benoemd. Alvorens over te gaan tot hertoewijzing van de hoofdrol, neemt ECHA contact op met de niet-reagerende hoofdregistrant.

 

Gezamenlijk ingediende documenten

Het richtsnoer inzake veilig gebruik en het chemisch veiligheidsrapport kunnen door de hoofdregistrant namens alle deelnemers of afzonderlijk door elke registrant worden ingediend.

Wanneer u als hoofdregistrant hebt aangegeven dat deze documenten binnen het hoofdregistrantdossier gezamenlijk worden ingediend, kunt u dat later niet meer wijzigen. Als alle deelnemers aan de gezamenlijke indiening in hun dossiers hebben aangegeven dat zij deze documenten afzonderlijk verstrekken, kunt u ECHA verzoeken de status van deze documenten te wijzigen. Met het oog op consistentie kan het nodig zijn dat de deelnemers hun dossiers bijwerken alvorens u het wijzigingsverzoek indient.

 

Type gezamenlijke indiening

Per de zomer van 2016 bestaan er twee soorten gezamenlijke indieningen: ‘volledige registraties’ en ‘tussenproductregistraties’. Een gezamenlijke indiening ‘volledige registraties’ kan bestaan uit iedere combinatie van volledige registraties (standaardstoffen) en tussenproductregistraties. Een gezamenlijke indiening ‘tussenproductregistraties’ mag alleen registraties bevatten voor een als tussenproduct aangewende stof die onder strikt gecontroleerde voorwaarden (is vervaardigd of) wordt toegepast. Het hebben van een gezamenlijke indiening ‘volledige registraties’ en een gezamenlijke indiening ‘tussenproductregistraties’ is niet in strijd met de verplichting inzake gezamenlijke indiening.

Als hoofdregistrant geeft u bij het aanmaken in REACH-IT van de gezamenlijke indiening aan om welk type het gaat – het ingevoerde type kunt u later niet wijzigen. Wel kunt u ECHA verzoeken het type gezamenlijke indiening te wijzigen indien alle registraties onder het nieuwe type vallen en er van dat type nog geen gezamenlijke indiening bestaat.

 

Hoeveelheidsklasse van de gezamenlijke indiening:

De hoofdregistrant noteert de hoeveelheidsklasse van de gezamenlijke indiening in het hoofdregistrantdossier. Dit is noodzakelijk in verband met de eisen waaraan de informatie moet voldoen die gezamenlijk binnen het hoofdregistrantdossier wordt ingediend. Deelnemers aan de gezamenlijke indiening kunnen de stof niet voor een hogere hoeveelheidsklasse registreren, tenzij ze de vereiste aanvullende informatie voor een opt-out indienen.

Als u het hoofdregistrantdossier bijwerkt, kunt u als hoofdregistrant de hoeveelheidsklasse van de gezamenlijke indiening wel verhogen maar niet verlagen. Indien echter alle deelnemers aan de gezamenlijke indiening (met uitzondering van de hoofdregistrant) registraties in een lagere hoeveelheidsklasse hebben, kunt u ECHA verzoeken de hoeveelheidsklasse van de gezamenlijke indiening te verlagen. Het kan nodig zijn dat de deelnemers hun dossiers bijwerken alvorens u het wijzigingsverzoek indient.

Zodra ECHA de hoeveelheidsklasse heeft verlaagd, verwerkt u dit in het hoofdregistrantdossier door daarin de nieuwe hoeveelheidsklasse voor de gezamenlijke indiening te vermelden. U mag geen gegevens verwijderen die aan de informatievereisten voor de hogere hoeveelheidsklasse voldoen. U bent immers verplicht om alle gegevens te verstrekken die u hebt over de stof, en deze gegevens waren al beschikbaar.

 

 

Naam van de gezamenlijke indiening

Als hoofdregistrant kiest u de naam van de gezamenlijke indiening die u in REACH-IT aanmaakt. Deze naam kan achteraf niet worden gewijzigd. In gerechtvaardigde gevallen kunt u ECHA verzoeken de naam te wijzigen.

 

Verwijderen van een lege gezamenlijke indiening

De hoofdregistrant kan een gezamenlijke indiening die door hem binnen REACH-IT (abusievelijk) is aangemaakt verwijderen zolang geen van de mederegistranten zijn dossier (al dan niet succesvol) heeft ingediend. Bij niet-verwijdering van een abusievelijk aangemaakte, lege gezamenlijke indiening kunnen de registranten van de stof de gezamenlijke indiening later niet aanmaken en niet overgaan tot inschrijving. In dat geval kunt u ECHA vragen de lege gezamenlijke indiening te verwijderen.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)