Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

(gepubliceerd in overeenstemming met artikel 59, lid 10, van de REACH-verordening)

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

Opmerkingen:

  • Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als authentiek beschouwd. Bedrijven kunnen onmiddellijk wettelijke verplichtingen hebben zodra een stof is opgenomen in de kandidaatslijst op deze website. Dit geldt in het bijzonder voor verplichtingen op grond van de artikelen 7, 31 en 33 van de REACH-verordening.
  • Numerieke identificatoren: Elke stof in de kandidaatslijst betreft zowel de watervrije vormen als de hydraten. Het CAS-nummer in een item duidt doorgaans de watervrije vorm aan. Als gehydrateerde vormen van de stof met andere CAS-nummers worden geïdentificeerd, dan vallen deze toch binnen het bereik van het item.
  • Andere numerieke identificatoren: Voor de items met "-" in de kolommen EG-nummer en CAS-nummer, is — voor zover mogelijk — een niet-uitputtende lijst van EG- en/of CAS-inschrijvingsnummers opgenomen, die de stoffen of stofgroepen beschrijven, welke geacht worden binnen het bereik van het item voor de kandidaatslijst te vallen. Tot deze informatie hebt u toegang via de knop "Details" van het geselecteerde item.

Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)

EG-nr. : - CAS-nr. : -
Reden voor opname
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Datum van opname
16/07/2019
Besluit
IUCLID-gegevensset
Ondersteunend document
Reactie op commentaren
Opmerkingen

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
tris(nonylphenyl) phosphite 247-759-6 26523-78-4 Official source
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) - 3050-88-2 Official source
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite - - Official source
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite - 106599-06-8 Expert judgement
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) - 31631-13-7 Expert judgement

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.