Alternatieve chemische namen in mengsels

Leveranciers die bezorgd zijn over het openbaar maken van de volledige samenstelling van een mengsel op het etiket of het veiligheidsinformatieblad, kunnen het gebruik van een alternatieve naam voor een stof aanvragen om het vertrouwelijke karakter van hun activiteiten en in het bijzonder hun intellectuele-eigendomsrechten te beschermen.

Tot juni 2015 moeten leveranciers hun verzoeken indienen bij ECHA of bij een bevoegde instantie, afhankelijk van de vraag of het mengsel is ingedeeld en geëtiketteerd volgens CLP of volgens de daaraan voorafgaande wetgeving (de richtlijn Gevaarlijke preparaten).

Aanvragen volgens CLP

Aanvragen die de indelingscriteria van de CLP-verordening volgen, moeten worden ingediend bij ECHA en niet bij een bevoegde instantie. Aanvragen voor het gebruik van alternatieve chemische namen die door ECHA zijn goedgekeurd, zijn geldig in alle lidstaten van de EU. Deze alternatieve chemische namen kunnen in plaats van de naam van de stof worden gebruikt op het etiket en in het veiligheidsinformatieblad van het mengsel.

Een alternatieve chemische naam kan alleen in de volgende gevallen worden goedgekeurd:

  • wanneer voor de stof geen communautaire grenswaarde voor blootstelling op de arbeidsplaats geldt
  • wanneer met het gebruik van de alternatieve naam wordt voldaan aan de eis voldoende informatie te verschaffen om op het werk de vereiste voorzorgsmaatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid te nemen en de risico's van het omgaan met het mengsel kunnen worden beheerst
  • wanneer de stof alleen in bepaalde gevarenklassen in ingedeeld (CLP-verordening,  bijlage III, 1.4.1)

Voor aanvragen voor het gebruik van een alternatieve naam volgens CLP moet een vergoeding worden betaald. De hoogte hiervan hangt in het algemeen af van de bedrijfsomvang en het aantal mengsels waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

Relevante wetgeving

(CLP-verordening, artikel 24 en bijlage I, 1.4.1)

Aanvragen volgens de richtlijn Gevaarlijke preparaten

Aanvragen die de indelingscriteria van de richtlijn Gevaarlijke preparaten volgen, moeten worden ingediend bij de bevoegde instantie in een van de EU-lidstaten waar het mengsel op de markt wordt gebracht. Als de alternatieve naam voor 1 juni 2015 door de bevoegde instantie is goedgekeurd, kan deze ook na 1 juni 2015 worden gebruikt in de mengsels die in de goedkeuring zijn vermeld.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)