Activiteiten in verband met de OESO

 

Image

De EU werkt op internationaal niveau nauw samen op het gebied van gezond beheer van chemische stoffen. De OESO is de belangrijkste organisatie die deze werkzaamheden aanstuurt. ECHA's rol bestaat erin wetenschappelijke en technische ondersteuning te geven aan de Europese Commissie bij haar samenwerkingsactiviteiten met de OESO. Het Agentschap is actief in verschillende werkgroepen en taskforces binnen de OESO. De inspanningen van het Agentschap binnen de OESO om geharmoniseerde beheertools voor chemicaliën te creëren en een geharmoniseerde aanpak te bewerkstelligen komen niet alleen de autoriteiten ten goede maar ook de Europese industrie.

De doelstellingen van de OESO-landen overlappen gedeeltelijk die van REACH, namelijk de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen met behoud van het concurrentievermogen van de chemische industrie. Het EHS-programma voor milieu, gezondheid en veiligheid van de OESO speelt een sleutelrol in het bevorderen van wereldwijde harmonisatie door het verschaffen van een algemeen aanvaarde aanpak, methoden en beschikbare tools voor gezond beheer van chemische stoffen. Het gaat hierbij o.a. om wederzijdse aanvaarding van gegevens, testrichtsnoeren en goede laboratoriumpraktijken (GLP), standaardformaten voor het rapporteren van testresultaten, zoals geharmoniseerde elektronische modelformulieren (templates), IT-tools (IUCLID) en eChemPortal.

ECHA assisteert de Europese Commissie met zijn bijdragen aan de OESO, met name op gebieden die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de taskforce voor gevarenbeoordeling. Het Agentschap is ook betrokken bij het IUCLID-deskundigenpanel en levert belangrijke input voor de ontwikkeling van de QSAR-toolbox en eChemPortal. Daarnaast heeft ECHA een taak bij het opstellen van geharmoniseerde templates, bij het samenwerkingsprogramma voor de beoordeling van chemische stoffen en bij activiteiten in verband met pesticiden en stoffen die in grote hoeveelheden worden geproduceerd, de zogeheten HPV-stoffen.

De wettelijk gemandateerde deelname van ECHA aan de OESO-werkzaamheden wat betreft IUCLID is niet alleen van voordeel voor het ten uitvoer leggen van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen, maar maakt het bedrijven in de EU ook mogelijk om wereldwijd hetzelfde formaat te gebruiken voor het opslaan en rapporteren van informatie over chemische stoffen. Het eChemPortal verschaft een uniek wereldwijd toegangspunt tot voor het publiek beschikbare informatie over chemische stoffen, afkomstig uit verschillende regelgevingskaders. Het biedt de mogelijkheid om zowel in ECHA's openbare databases te zoeken als in die van andere regelgevers.

In zijn functie als regelgevende instantie uit hoofde van de EU-biocidenverordening is ECHA sinds 2013 ook betrokken bij de biocidentaskforce van de OESO.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)