Comité voor biociden

Het Comité voor biociden stelt adviezen van ECHA op met betrekking tot verschillende procedures onder de Biocidenverordening. De definitieve besluiten worden door de Europese Commissie genomen. De procedures betreffen:

  • aanvragen voor goedkeuring en verlenging van de goedkeuring van werkzame stoffen;
  • herziening van de goedkeuring van werkzame stoffen;
  • aanvragen tot het opnemen in bijlage I van werkzame stoffen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 28 en herziening van de opname van dergelijke werkzame stoffen in bijlage I;
  • vaststelling van werkzame stoffen die in aanmerking komen voor vervanging;
  • aanvragen voor autorisatie door de Unie van biociden en voor de verlenging, intrekking en wijziging van autorisaties, behalve wanneer de aanvraag betrekking heeft op administratieve wijzigingen;
  • wetenschappelijke en technische vraagstukken betreffende wederzijdse erkenning, overeenkomstig artikel 38.
  • Op verzoek van de Commissie of de lidstaten is het Comité voor biociden ook verantwoordelijk voor het opstellen van een advies over alle andere vraagstukken die voortvloeien uit de werking van de Biocidenverordening met betrekking tot risico's voor de gezondheid van mensen of dieren of voor het milieu, of in verband met technische richtsnoeren.

Samenstelling

Elke lidstaat heeft het recht om één lid in het Comité voor biociden te benoemen voor een termijn van drie jaar, die kan worden verlengd. De lidstaten kunnen ook een plaatsvervangend lid benoemen.

Aanvragers kunnen deelnemen aan besprekingen van het Comité. De agenda voor zijn vergaderingen wordt ten minste 21 dagen voor de bijeenkomst gepubliceerd. Aanvragers die de behandeling van hun agendapunt willen bijwonen, dienen contact op te nemen met het secretariaat van het Comité (BPC@echa.europa.eu) en met name de stappen te volgen die in rubriek 3 van de Gedragscode voor aanvragers die de vergaderingen van het Comité voor biociden en diens werkgroepen bijwonen, staan beschreven.

Working procedures