Kaip apibūdinti jūsų cheminę medžiagą ir nustatyti jos tapatybę?

Jeigu tai yra didesnioji REACH, CLP reglamentuose apibūdintųjų procesų ir biocidų procesų dalis, į savo dokumentaciją turite įtraukti toliau nurodytą informaciją, kad būtų įmanoma aiškiai nustatyti cheminės medžiagos tapatybę:

  • cheminės medžiagos pavadinimą ir susijusį identifikatorių. Šiuo atveju, pvz., galima pateikti IUPAC pavadinimą, EINECS arba ELINCS numerį arba CAS numerį.
  • Molekulinę ir struktūros formulę, jeigu taikoma.
  • Informaciją apie cheminės medžiagos sudėtį ir grynumą.
  • Spektro duomenis ir kitą analizės informaciją, kad būtų įmanoma nustatyti cheminės medžiagos tapatybę ir sudėtį.

Specialūs reikalavimai, susiję su vieno komponento chemine medžiaga, chemine medžiaga su keliomis sudedamosiomis dalimis ir UVCB cheminėmis medžiagomis pateikti Cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimų joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentus gairėse.

ECHA turi patvirtinti, kad jūsų cheminei medžiagai jūsų suteikta tapatybė yra teisinga. Siekiant šio tikslo į dokumentaciją turi būti įtraukiama atitinkama informacija apie kokybės spektrą, chromatogramas bei kita analitinė informacija. Informaciją apie spektrą, chromatogramas ir kitą analitinę informaciją būtina nuodugniai įvertinti ir šis vertinimas įtraukiamas į dokumentaciją.

Išsami informacija apie jūsų REACH registracijos dokumentacijos cheminės medžiagos tapatybės dalį pateikta Duomenų pateikimo vadovas 18: Kaip pranešti apie medžiagos tapatybę IUCLID 5 programoje atliekant registraciją kaip numatyta REACH reglamente.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)