Apžvalga: ginčo procedūros atlikusiems preliminarią registraciją ir pateikusiems užklausą palyginimas

 

Procedūros skirtumai nėra labai dideli; jie priklauso nuo to, ar jūs privalote preliminariai įregistruoti savo cheminę medžiagą, ar pateikti užklausą. Jeigu jūsų cheminė medžiaga turi būti preliminariai įregistruota, procedūra grindžiama REACH reglamento 30 straipsnio 3 dalimi. Jeigu dėl jūsų cheminės medžiagos turi būti pateikta užklausa, procedūra grindžiama REACH reglamento 27 straipsnio 5 dalimi ir 27 straipsnio 6 dalimi.

 

  Preliminari registracija / SIEF Užklausa

Ką tai reiškia?

Preliminarią registraciją buvo galima atlikti iki 2008 m. gruodžio 1 d., jeigu cheminę medžiagą esate pagaminęs ar importavęs iki šios datos.

Vėlyvas preliminarias registracijas galima atlikti iki 2017 m. gegužės 31 d., jeigu pradėjote gaminti ar importuoti 1–100 tonų cheminės medžiagos per metus.

Atlikę preliminarią registraciją tampate informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumo (SIEF) nariu; šiame forume vyksta visos diskusijos apie cheminės medžiagos tapatybę, dalijimąsi duomenimis ir bendrą dokumentacijos teikimą.

Jeigu ketinate pradėti gaminti ar importuoti daugiau nei vieną toną  cheminės medžiagos per metus ir nebegalite atlikti vėlyvos preliminarios registracijos, privalote pateikti užklausą.

Pateikę ECHA užklausą, gausite esamų tos pačios cheminės medžiagos registruotojų kontaktus. Tuomet su šiais registruotojais turėsite aptarti dalijimosi duomenimis ir jų pateikimo kartu klausimus.

Priimtinumo patikra

Ne daugiau kaip 15 darbo dienų (terminą galima pratęsti, jeigu ECHA prašo potencialaus registruotojo pateikti papildomos informacijos).

Galutinis terminas, iki kurio kita šalis privalo pateikti dokumentais pagrįstus įrodymus –

10 darbo dienų (jeigu kita šalis dokumentais pagrįstų įrodymų nepateikia per 10 darbo dienų, ECHA ginčą sprendžia atsižvelgdama tik į pareiškėjo pateiktus dokumentus).

Galutinis terminas, iki kurio privaloma paskelbti sprendimą, jeigu gauti abiejų šalių įrodymai –

2 mėnesiai

1 mėnuo

Sprendimo rezultatas / turinys

ECHA paskelbia sprendimą, kuriuo potencialiam registruotojui leidžiama remtis prašomais tyrimais ir (arba) suteikiamas prieigos raktas prie bendrai teikiamos informacijos, arba prašoma, kad šalys toliau tęstų savo derybas.

1 pastaba. Net jeigu ECHA paskelbia sprendimą, kuriuo suteikiamas leidimas remtis tyrimais, šalys vis tiek raginamos sudaryti savanorišką susitarimą.

2 pastaba. Jeigu ECHA paskelbia sprendimą, kuriuo prašo šalių tęsti savo derybas, ir šalys šių derybų negali užbaigti sudarydamos susitarimą, potencialus registruotojas gali pradėti kitą ginčą, susijusį su vėlesnėmis šalių pastangomis.

Leidimo remtis tyrimais taikymo sritis

Gali būti deramasi tik dėl su stuburiniais gyvūnais atliktų tyrimų.

Galima derėtis dėl visų tyrimų.

Prieiga prie bendrai teikiamos informacijos

Prieigos prie bendrai teikiamos informacijos raktas REACH-IT sistemoje (daugiau informacijos pateikiama tinklalapyje apie bendrai teikiamą informaciją).

Mokėjimas

Jeigu ECHA suteikia leidimą remtis tyrimais ir (arba) prieigą prie bendrai teikiamos informacijos, ji neprašys pateikti mokėjimo įrodymų. Tačiau kita šalis gali perduoti klausimą kompetentingiems nacionaliniams teismams, kad jie priimtų sprendimą dėl tinkamos kompensacijos.

Jeigu ECHA ketina suteikti leidimą remtis tyrimais ir (arba) prieigą prie bendrai teikiamos informacijos, kartu su sprendimo projektu pirmiausia siunčiama užklausa dėl mokėjimo įrodymo.

Gavusi mokėjimo įrodymą, ECHA priima galutinį sprendimą.

Pastaba. ECHA neturi teisinės kompetencijos spręsti, ar ši kompensacija yra tinkama. Šį klausimą sprendžia tik nacionaliniai teismai. Tačiau ECHA rekomenduoja, kad šis mokėjimas atitiktų bent jau tuos elementus, dėl kurių buvo susitarta derantis.

Teisių gynimo priemonės

Visus ginčuose priimtus sprendimus per tris mėnesius galima apskųsti ECHA Apeliacinei komisijai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)