Skip to Content
Skip to Content

Ginčai praktikoje

Ginčai gali būti susiję su dalijimusi duomenimis arba prieiga prie bendrai teikiamos informacijos arba, dažniausiai, su abiem šiais aspektais. ECHA visais atvejais užtikrina, kad būtų taikomi tie patys principai ir procedūros.

Ginčas pradedamas tik kraštutiniu atveju nepavykus deryboms. ECHA įvertina, ar šalys dėjo visas pastangas, kad pasiektų sąžiningą, skaidrų ir nediskriminuojantį susitarimą. Sprendimas priklauso nuo šalių įdėtų pastangų. Todėl prieš pradėdami ginčą turite įsitikinti, kad dėjote visas pastangas siekdami susitarimo.

Ginčo procedūrą sudaro tam tikri etapai ir terminai. Šią procedūrą galima taikyti be teisinės pagalbos, be to, ji yra nemokama.

Ginčo rezultatas šalims niekada nebus toks palankus, koks gali būti savanoriškas susitarimas. Raginame toliau dėti pastangas siekiant rasti susitarimą, kuris patenkintų abi puses, nepaisant pradėtos ginčo procedūros (arba netgi gavus ECHA sprendimą).

1 etapas. Surinkite įrodymus

ECHA jūsų ginčą vertina atsižvelgdama į dokumentais pagrįstus įrodymus, patvirtinančius jūsų veiksmus vykstant deryboms. Tai reiškia, kad turėtumėte registruoti ir rinkti visus pranešimus, kuriuos siuntėte kitai šaliai ir kuriuos esate gavęs (pvz., ZIP arba PDF laikmenose).

Neprivalote pateikti jokios papildomos informacijos (pvz., vidaus pranešimų, dokumentų arba apskaičiavimų, kurie nebuvo panaudoti vykstant deryboms), aiškinamųjų pastabų arba teisinių argumentų.

 

2 etapas. Savo ginčą pradėkite naudodami internetinę platformą

Ginčą galite pradėti vienu iš dviejų būdų, kuris pasirenkamas atsižvelgiant į tai, ar esate preliminariai įregistravę savo cheminę medžiagą, ar esate pateikę užklausą dėl savo cheminės medžiagos.

Formos pateiktos toliau.

3 etapas. ECHA įvertina jūsų reikalavimą

Jei ECHA nustato, kad jūsų reikalavimas yra priimtinas, ji prašo kitos šalies per 10 darbo dienų pateikti savo dokumentais pagrįstus su derybomis susijusius įrodymus.

ECHA imasi vertinti ginčą gavusi kitos šalies pateiktus dokumentais pagrįstus įrodymus (arba pasibaigus nustatytam 10 dienų galutiniam terminui).

Remdamasi dokumentais pagrįstais pranešimais, kuriuos siuntėte kitai šaliai ir kuriuos ši šalis perdavė jums, ECHA nustato, ar buvo, ar nebuvo imtasi visų veiksmų susitarti.

4 etapas. ECHA paskelbia savo sprendimą

Galimi keli atvejai.

  • Dažniausiai ginčai yra susiję su prieiga prie duomenų ir prieiga prie bendrai teikiamos informacijos: jeigu ECHA nusprendžia, kad jūs ėmėtės visų veiksmų, tačiau kita šalis šių veiksmų nesiėmė, ECHA paskelbia sprendimą, kuriuo jums suteikiamas leidimas remtis duomenimis. Jums taip pat bus perduota esamos registracijos išsamios tyrimų santraukos kopija. Be to, ECHA suteiks jums prieigos raktą, kad galėtumėte susipažinti su bendrai teikiama informacija. Šis prieigos raktas – tai leidimo kodas, leidžiantis jums registraciją atlikti atskirai nuo esamos bendrai teikiamos informacijos.
  • Jei ginčai yra susiję su prieiga prie bendrai teikiamos informacijos: jeigu ECHA padaro išvadą, kad jūs dėjote visas pastangas, tačiau kita šalis to nedarė, ji suteiks jums prieigą prie bendrai teikiamos informacijos ir šiuo tikslu išduos prieigos raktą. Šis prieigos raktas – tai leidimo kodas, leidžiantis jums registraciją atlikti atskirai nuo esamos bendrai teikiamos informacijos.
  • Jei ginčai yra susiję su duomenimis: jeigu ECHA padaro išvadą, kad jūs dėjote visas pastangas, tačiau kita šalis to nedarė, ECHA paskelbia sprendimą, kuriuo jums suteikiamas leidimas remtis duomenimis. Jums taip pat bus perduota esamos registracijos išsamios tyrimų santraukos kopija. Taip pat galima pradėti ginčą dėl duomenų, kurie dar nėra pateikti. Šiuo atveju ECHA suteiks jums leidimą tęsti registraciją be ginčijamų duomenų, be to, jums bus suteikta pakankamai laiko surinkti ir pateikti tuos duomenis, kuriems netaikomas leidimas remtis duomenimis (pvz., su stuburiniais gyvūnais nesusiję tyrimai).
  • Jeigu ECHA padaro išvadą, kad jūs nedėjote visų pastangų siekdami susitarti, ECHA nesuteiks jums leidimo remtis prašomais duomenimis arba prieigos prie bendrai teikiamos informacijos. Privalėsite tęsti derybas su kita šalimi.
5 etapas. Pateikite registracijos dokumentaciją

Pasiekę susitarimą su kita šalimi arba gavę ECHA sprendimą, kuriuo jums suteikiamas leidimas remtis duomenimis ir (arba) prieiga prie bendrai teikiamos informacijos, galite pateikti savo registracijos dokumentaciją.

Ginčo pradėjimas

Procedūros skirtumai nėra labai dideli; jie priklauso nuo to, ar jūs privalote preliminariai įregistruoti savo cheminę medžiagą, ar pateikti užklausą.

Norėdami pradėti ginčą Europos cheminių medžiagų agentūroje, užpildykite šią formą:

Ginčai praktikoje

Jei jūsų cheminę medžiagą reikia preliminariai įregistruoti:

Paveikslas

Jūsų preliminarios registracijos numeris
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000),
o jūsų registracijos galutinis terminas – 2018 m. gegužės 31 d.

Užpildykite formą

 

Jei dėl jūsų cheminės medžiagos reikia pateikti užklausą:

Paveikslas

Jūsų užklausos numeris (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Užpildykite formą

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1