Jums reikalinga informacija

Minimalūs duomenų reikalavimai, kurių privalote laikytis registruodami savo cheminę medžiagą, nurodyti REACH reglamento VI–X prieduose. Teisiniai reikalavimai (standartiniai informacijai keliami reikalavimai) yra bendri ir priklauso nuo jūsų pagaminamos arba importuojamos cheminės medžiagos kiekio tonomis. Kiekvienai atskirai cheminei medžiagai taikomi tikslūs informacijai keliami reikalavimai bus skirtingi ir priklausys nuo kiekio tonomis, naudojimo būdo ir poveikio, taip pat nuo cheminės medžiagos savybių.

Paskui šią informaciją pateiksite savo registracijos dokumentacijoje, kurią kartu turi parengti visos tą pačią cheminę medžiagą registruojančios įmonės. Jūsų registracijos dokumentacija turėtų būti pagrįsta patikimais bandymo rezultatais arba alternatyviomis priemonėmis gauta informacija, jeigu ją galima moksliškai pagrįsti.  Tam tikrus informacijai keliamus reikalavimus galite pritaikyti atsižvelgdami į savo cheminės medžiagos pobūdį.

Išsamias konkrečias rekomendacijas apie šių informacijai keliamų reikalavimų įvykdymą galima rasti atitinkamuose Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijų R.7 skyriaus poskyriuose.

Nauji tyrimai, skirti IX ir X prieduose apibrėžtiems informacijai keliamiems reikalavimams įgyvendinti, negali būti atliekami registracijos etape. Vietoje to, turėsite parengti pasiūlymą atlikti bandymą, įtraukti jį į savo registracijos dokumentaciją ir pateikti ECHA.

Pildydami savo registracijos dokumentacijos bendrą dalį privalote pateikti trijų rūšių pagrindinę informaciją:

  1. informaciją apie cheminės medžiagos fizikines ir chemines savybes;
  2. informaciją apie cheminės medžiagos poveikį aplinkai;
  3. informaciją apie cheminės medžiagos poveikį žmonių sveikatai.

Kartu su bendros registracijos dalyviais patikrinkite, kokia informacija jau yra prieinama ir kokią informaciją turite gauti arba sukurti. Privalote įvertinti informacijos apie pavojų kokybę. Nepaisant prievolės bendrai pateikti informaciją, kiekvienas registruotojas individualiai atsako už duomenis, kuriais jis remiasi atlikdamas registraciją.

Reikalaujamos informacijos kiekis priklauso nuo didžiausio kiekio tonomis, kurį reikia nurodyti bendrai teikiant informaciją. Dalijimasis duomenimis ir bendras informacijos teikimas naudojami tam, kad būtų galima dalytis faktinėmis išlaidomis tarp visų bendros registracijos dalyvių, kuriems reikia duomenų.

Atsižvelgiant į cheminės medžiagos savybes ir esamą informaciją, kai kurių bandymų atlikti negalima arba nereikia. Šios situacijos vadinamos „pritaikymais“ (REACH reglamento XI priedas).  

Be to, savo pildomoje dokumentacijos dalyje privalote nurodyti su įmone susijusią konkrečią informaciją apie:

  • cheminės medžiagos identifikavimą (sudedamosios dalys, priemaišos, priedai);
  • cheminės medžiagos naudojimo būdą ir sąlygas, taikomas per visą cheminės medžiagos gyvavimo ciklą (nuo gamybos iki atliekų šalinimo).

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)