Pasirengimas sukurti naują SIEF

REACH-IT sistemoje turi būti sukuriamas kiekvienos cheminės medžiagos, kurios preliminarią registraciją esate atlikęs, preliminaraus informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumo (pre-SIEF) tinklalapis. Šiame pre-SIEF tinklalapyje rasite kitų bendrovių, kurios preliminarią registraciją atliko naudodamos tą patį cheminės medžiagos identifikatorių (pvz., EB numerį), kontaktinius duomenis.

Turite susisiekti vieni su kitais ir išsiaiškinti, kas atliks registraciją, ir ar jūsų cheminės medžiagos yra tapačios.

Nustatę, kad jūsų cheminė medžiaga yra tapati, privalote sukurti Informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumą (SIEF). Šio forumo veikla – tai konkretus bendradarbiavimas REACH registracijos srityje, kuris paprastai įforminamas sudarant susitarimą.

SIEF forume savo turimais duomenimis apie cheminę medžiagą dalysitės su kitais bendros registracijos nariais, apmokėsite dalį išlaidų ir parengsite bendrą registracijos dokumentaciją.

Toliau aprašytuose etapuose paaiškinama, kokių veiksmų turite imtis, kad parengę preliminarią registraciją galėtumėte sukurti naują SIEF.

 

1. Prisijungimas prie REACH-IT sistemos

REACH-IT sistema – tai IT priemonė, kurią turite naudoti pateikdami ECHA informaciją, įskaitant preliminarias registracijas ir pagrindines registracijas.

Prie REACH-IT sistemos galite prisijungti iš ECHA pradžios tinklalapio. Prisijungsite pasinaudodami naudotojo ID ir slaptažodžiu. Jeigu dar nesate naudotojas, galite susikurti paskyrą.

2. Susiraskite ir patikrinkite savo preliminarias registracijas

Savo preliminarias registracijas REACH-IT sistemoje galite rasti eidami į „Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs“ (Meniu – Paieška – Preliminarios registracijos ir pre–SIEF). 

Patikrinkite, ar esate užbaigę kiekvienos cheminės medžiagos, kurią turite užregistruoti, preliminarią registraciją. Jei preliminarios registracijos nesate užbaigę, tada skaitykite toliau pateiktus klausimus ir atsakymus, kad sužinotumėte, ko turėtumėte imtis.

Atminkite, kad jūsų preliminarios registracijos – tai ne tik pirmas žingsnis užmezgant ryšį su jūsų bendros registracijos nariais, jos taip pat suteikia jums teisę būti Europos rinkos dalyviu be registracijos tol, kol nenustoja galioti galutinis jūsų registracijos terminas.

3. Savo preliminarios registracijos formoje patikrinkite kontaktinę informaciją

Jums reikės atlikti bendrą registraciją, todėl svarbu pateikti naujausią savo kontaktinę informaciją, kad jūsų bendros registracijos nariai galėtų su jumis susisiekti.

Kontaktinė informacija paprastai pateikiama kiekvienoje preliminarioje registracijoje; paprastai tai būna jūsų bendrovės darbuotojo arba trečiosios šalies atstovo kontaktinė informacija. Ši kontaktinė informacija (vardas, pavardė (pavadinimas) ir e. paštas) prieinama visiems, kurie yra užbaigę preliminarią cheminės medžiagos registraciją, REACH-IT sistemos pre-SIEF tinklalapyje.

Nuspręskite, ar norite palikti jūsų preliminarioje registracijoje esančius kontaktinius duomenis, o gal ketinate juos pakeisti, ir patikrinkite, ar su kiekviena chemine medžiaga, kurią ketinate registruoti, susijusi kontaktinė informacija yra atnaujinta.

4. Prieiga prie jūsų bendros registracijos narių kontaktinės informacijos pre-SIEF tinklalapyje

REACH-IT sistemoje galite užsitikrinti prieigą prie jūsų cheminės medžiagos preliminarią registraciją atlikusių kitų bendrovių kontaktinės informacijos. REACH-IT meniu juostoje eikite į „Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs“ (Meniu – Paieška – Preliminarios registracijos ir pre–SIEF). Taip pat galite atsisiųsti išsamų sąrašą.

Su savo bendros registracijos nariais turėsite susisiekti naudodamiesi e. paštu (šiuo atveju nesinaudodami REACH-IT sistema). Ne kiekvienas įtrauktas į pre-SIEF tinklalapį atliks registraciją (pvz., pasikeitus poreikiams ar bendrovės strategijai), todėl galite sulaukti nedaug atsakymų.

5. Būkite aktyvūs pradėdami bendradarbiavimą

Registruodami savo cheminę medžiagą, turite būti aktyvūs. Galima imtis šių veiksmų:

 • įtraukite savo bendros registracijos narius
  Jeigu cheminė medžiaga ypač svarbi jūsų verslui, imkitės iniciatyvos pradėti diskusijas. Taip galite užtikrinti, kad cheminė medžiaga būtų įregistruota iki nustatyto galutinio termino. 

  Savo siekį sukurti SIEF galite nurodyti spausdami REACH-IT sistemos mygtuką „Become facilitator“ (Tapti SIEF sudarymo tarpininku).

  Jei esate tarpininkas, pre-SIEF tinklalapyje galite nurodyti, kaip norite pradėti diskusijas. Labiausiai tikėtina, kad jums teks surengti kelis susitikimus arba internetines konferencijas.
 • Pateikite atsakymus savo bendros registracijos nariams Jeigu pats nesiimate veiksmų, tada pateikite atsakymą, kai su jumis susisiekia SIEF sudarymo tarpininkas (SFF) ar bendros registracijos narys, – net tuo atveju, kai dar nesate nusprendę, ar atliksite registraciją.
 • Stebėkite savo chemines medžiagas
  Gali būti, kad dėl tam tikrų cheminių medžiagų niekas nenorės pradėti bendradarbiauti. Tokiu atveju turėtumėte pats susisiekti su bendros registracijos nariais ir sužinoti, ar būsite vienintelis šios cheminės medžiagos registruotojas. Jeigu paaiškėtų, kad būsite vienintelis cheminės medžiagos registruotojas, turite skirti pakankamai laiko savarankiškam registracijos dokumentacijos parengimui.
6. Cheminės medžiagos tapatumo nustatymas kartu su bendros registracijos nariais

Norėdami nustatyti cheminės medžiagos tapatumą, visi bendros registracijos nariai privalo apibrėžti savo cheminės medžiagos pavadinimą pagal Rekomendacijų dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus (žr. taip pat 1 etapą. „Išmanyti savo poreikius“).

Jeigu pavadinimas yra toks pats, cheminės medžiagos laikomos tapačiomis.

Jeigu aptariant cheminės medžiagos tapatumą jums kyla abejonių dėl konfidencialios verslo informacijos (KVI), skaitykite toliau pateiktus klausimus ir atsakymus.

Jeigu sutinkate, kad jūsų cheminės medžiagos yra tapačios, sukuriamas SIEF. Galite imtis bendrų veiksmų, kad būtų dalijamasi duomenimis, ir atlikti bendrą registraciją (žr. 3 etapą. „Susisiekti su kitais bendros registracijos nariais“).

SIEF dalyviai turėtų kolektyviai taikyti Rekomendacijų dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus, kad, atsižvelgdami į bendrai teikiamus duomenis, apibrėžtų cheminės medžiagos ribas. Tai vadinama cheminės medžiagos tapatybės profiliu (angl. SIP), kuris turi būti pateikiamas pagrindinio registruotojo registracijos dokumentacijoje. Rekomendacijos, kaip rengti SIP pateikiamos Rekomendacijų dėl cheminių medžiagų identifikavimo ir pavadinimo joms suteikimo pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus III priede.

7. Susipažinkite su SIEF dalyvių vaidmenimis ir veikla

SIEF oficialiai nustatyti du skirtingi dalyvių vaidmenys: pagrindinis registruotojas ir, jeigu yra, registracijos nariai. Tačiau visi bendros registracijos nariai atsako už darbų atlikimą pagal tvarkaraštį ir jų eigą, bendrų registracijos dalių turinį ir atskirų su jais susijusių registracijos dalių turinį.

SIEF dalyviai išrenka pagrindinį registruotoją.  Pagrindinis registruotojas bendrą registraciją pirmiausia pateikia naudodamasis REACH-IT sistema, o po to bendros registracijos nariai gali pateikti savo registracijas. Pagrindinis registruotojas registracijos nariams taip pat turi perduoti saugos rakto numerius, kad jie galėtų prisijungti prie bendros registracijos (žr. 6 etapą. „Pateikti savo registracijos dokumentaciją“).

Dėl visų kitų užduočių su bendros registracijos nariais turite nuspręsti, kaip kartu dirbsite. Kitaip tariant, privalote pasiskirstyti, kas imsis kokios veiklos, ir ar tam tikroms užduotims atlikti bus naudojamos užsakomosios paslaugos. Susitarimas paprastai įforminamas dokumentais, pvz., pasirašant SIEF susitarimą ar konsorciumo sutartį.

Sutartyje turi būti aprašoma skirtinga veikla, kurią turi vykdyti SIEF dalyviai, kad galėtų atlikti registraciją (žr. 3, 4, 5 ir 6 etapus) ir nuolat ją atnaujinti (žr. 7 etapą). Ši veikla apima šiuos administracinius, techninius ir su turiniu susijusius darbus:

 • SIEF administravimas: kontaktinio centro įsteigimas išoriniams SIEF ryšiams palaikyti, sąskaitų faktūrų ir mokėjimų tvarkymo nuostatų parengimas, grąžinamųjų išmokų tvarkos ir įrašų registravimo nustatymas..
 • Dokumentacijos turinio parengimas: esamų duomenų rinkimas, naujų duomenų rengimas, duomenų kokybės aptarimas, bendrai pateiktinų duomenų nustatymas, derybos dėl su duomenimis susijusių išlaidų pasidalinimo, cheminės saugos vertinimų atlikimas, klasifikacijos rengimas ir cheminės saugos ataskaitos rengimas.
 • IUCLID dokumentacijos rengimas ir pateikimas: bendros registracijos dokumentacijos kūrimas naudojant IUCLID, dokumentacijos pateikimas ECHA ir sąskaitos faktūros ir pranešimų perdavimas REACH-IT sistemai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)