Dokumentacijų tikrinimo informacinėmis technologijomis kampanijos

ECHA imasi veiksmų registracijos dokumentacijose pateikiamos informacijos kokybei gerinti savo pirmajam strateginiam uždaviniui − „užtikrinti kuo didesnę prieigą prie aukštos kokybės duomenų siekiant sudaryti sąlygas saugiai cheminių medžiagų gamybai ir naudojimui" įgyvendinti. Vykdydama šiuos veiksmus ECHA naudojasi patirtimi, įgyta vertinant registracijos dokumentacijas, o dažniausiai pasitaikantiems trūkumams šalinti ji sukūrė kompiuterinius algoritmus, kuriais naudojantis galima tikrinti visą duomenų bazę. Šie algoritmai leidžia Agentūrai geriau įvertinti registracijos duomenų kokybę ir padeda veiksmingiau šalinti nustatytus neatitikimus.

Registruotojams siunčiami neoficialūs laiškai, kuriuose pateikiama informacija apie pradinių tikrinimų rezultatus ir patarimai, kaip ištaisyti galimus neatitikimus. Agentūra tikisi, kad įmonės į šiuos laiškus atsižvelgs ir savanoriškai atnaujins savo registracijos dokumentacijas, atsižvelgdamos į nustatytas problemas, taip pat pasinaudos šiomis žiniomis, kad vėliau teikdamos dokumentus nekartotų panašių klaidų. Šie laiškai sudaro galimybę įmonėms pagerinti savo dokumentacijas prieš ECHA pradedant taikyti teisiškai privalomas priemones, pvz., atitikties patikras.

Tarpinės cheminės medžiagos

Pagal REACH reglamentą griežtai kontroliuojamomis sąlygomis gaminamas ir naudojamas tarpines chemines medžiagas leidžiama registruoti nurodant mažiau informacijos apie jų savybes ir nepateikiant cheminės saugos ataskaitos. Darbuotojai, vartotojai arba aplinka gali nukentėti nuo cheminių medžiagų, kurios įregistruotos kaip tarpinės cheminės medžiagos ir neatitinka tarpinių cheminių medžiagų apibrėžties ir (arba) griežtai kontroliuojamų sąlygų, ir kurių registracijos dokumentacijoje nepateikiama informacijos apie šių medžiagų keliamą pavojų arba riziką. Dėl šios priežasties ECHA aktyviai tikrina šios rūšies dokumentacijų atitiktį.

 

Supporting material

Cheminės medžiagos identifikavimas

Visų pagal REACH reglamentą atliekamų procedūrų pagrindas − teisingas ir nuoseklus cheminės medžiagos identifikavimas (angl. SID). Kiekvienas registruotojas privalo išsamiai apibūdinti savo gaminamos arba importuojamos cheminės medžiagos tapatybę; atsakomybės už šios pareigos vykdymą negalima perkelti vien tik pagrindiniam Informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumo (angl. SIEF) registruotojui, teikiančiam bendrą informaciją.

Atsižvelgiant į pagal REACH reglamentą teikiamas metines ataskaitas apie įvertinimo pažangą pažymėtina, kad cheminės medžiagos identifikacija yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių Agentūrai pateiktų registracijų trūkumų. Todėl ECHA, naudodama informacines technologijas, patikrino visų REACH registracijų informacijos, susijusios su cheminės medžiagos tapatybe, būtinus elementus.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)