ePIC – išankstinio pranešimo apie sutikimą IT sistema

Išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) reglamente (IPS reglamentas (ES) Nr. 649/2012) reglamentuojamas tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų importas ir eksportas bei nustatomos prievolės įmonėms, norinčioms šias chemines medžiagas eksportuoti į ES nepriklausančias šalis.

Naujas IPS reglamentas pradėtas taikyti 2014 m. kovo 1 d. Nuo tos dienos ECHA turi pareigą vykdyti administracines ir technines užduotis, susijusias su nauju reglamentu, ir teiks įmonėms, ES ir trečiųjų šalių paskirtosioms nacionalinėms institucijoms (PNI) ir Europos Komisijai mokslines ir technines gaires.

„ePIC“ – tai ECHA sukurta ir prižiūrima IT priemonė, kurios paskirtis – užtikrinti, kad IPS reglamente nustatyti reikalavimai būtų lengviau įvykdomi naudojant tinkamas IT sistemas. „ePIC“ sudaro trys nepriklausomos sąsajos: viena skirta pramoniniams naudotojams, kita institucijų (ECHA, PNI ir Komisijos) naudotojams, o trečia – muitinių pareigūnams. „ePIC“ priemonėje pramoniniai naudotojai, institucijų naudotojai ir muitinių pareigūnai gali saugiai keistis informacija.

 

Pramonės sąsaja

Pramoniniai naudotojai jiems skirtoje „ePIC“ sąsajoje gali saugiai palaikyti ryšius ir keistis duomenimis su institucijų naudotojais. Prie „ePIC“ taikomosios programos prisijungę pramoniniai naudotojai gali naudotis toliau nurodytomis funkcijomis.

  • Teikti pranešimus apie eksportą: sistemoje leidžiama kurti ir teikti pranešimus apie cheminių medžiagų ir mišinių ir (arba) gaminių eksportą; šiuo atveju reikia pasirinkti tinkamą nuorodą, kuri priklauso nuo eksporto rūšies. Parengtą pranešimą galima peržiūrėti patvirtinimo puslapyje, kuriame rodoma visos anksčiau pateiktos informacijos santrauka. Baigus rengti pranešimą apie eksportą, jį per sistemą galima nusiųsti atitinkamai PNI. Sėkmingai pateikus pranešimą, rodoma tai patvirtinanti žinutė. Jeigu pateiktą pranešimą reikia pataisyti, atitinkama PNI (arba ECHA) gali jį grąžinti siuntėjui; tokiu atveju pranešimas bus prieinamas pramonės sąsajoje, kurioje jį galima redaguoti ir po to dar kartą pateikti (jei tam užtenka laiko).
  • Teikti specialius prašymus dėl RIN (vieną prašymą ir jungtinį prašymą): atitinkamais atvejais įmonės gali teikti specialius prašymus dėl RIN. Jeigu prašymas yra susijęs su dideliu cheminių medžiagų, kurios bus eksportuojamos į vieną arba kelias šalis, skaičiumi arba viena chemine medžiaga, kuri bus eksportuojama į kelias šalis, galima pasinaudoti prašymo dėl didelio cheminės medžiagos kiekio pateikimo funkcija. RIN bus sukurtas kiekvienu konkrečiu atveju, o kiekvieną prašymą, užvesdama atskirą bylą, nagrinėja atitinkama PNI.
  • Prašymas atleisti nuo reikalavimų vykdymo: jei taikomos IPS reglamento 14 straipsnio 7 dalies nuostatos, pramoniniai naudotojai, atlikdami atitinkamo pranešimo paiešką ir pasirinkdami funkciją „Propose a waiver“ (Siūlyti atleidimą nuo reikalavimų vykdymo), gali teikti prašymą dėl atleidimo nuo reikalavimų vykdymo.
  • Valdyti mišinius ir gaminius iki pranešimo apie eksportą: taikomojoje programoje galima kurti naujus mišinius ir gaminius. Sukurtus pranešimus galima pažymėti pranešimo apie eksportą formoje, tuomet pranešimo kūrimo metu įrašyta informacija bus automatiškai perkelta ir nukopijuota į atitinkamus pranešimo apie eksportą laukus.

Naudodamiesi šia sąsaja, pramoniniai naudotojai taip pat gali matyti savo duomenis ir stebėti savo pranešimus. Jie taip pat gali siųsti žinutes savo PNI (nurodydami konkretaus pateikto dokumento nuorodą) ir patikrinti pateiktų pranešimų ir specialių RIN prašymų statusą.

 

Institucijos sąsaja

„ePIC“ institucijos sąsaja yra skirta institucijų naudotojams ir palengvina kasdienį darbą reguliavimo srityje. Prisijungę prie „ePIC“ taikomosios programos, institucijų naudotojai patenka į pradžios tinklalapį, kuriame pateiktos nuorodos į atliktinus veiksmus („To do Actions“) (sugrupuotus pagal kategoriją) padeda užtikrinti lengvą prieigą prie užduočių ir vykdomų veiksmų.

Taikomojoje programoje institucijų naudotojams yra prieinamos toliau nurodytos funkcijos.

  • Vykdomų užduočių tikrinimas ir stebėsena: „ePIC“ institucijos sąsajos pradžios tinklalapyje rodomas vykdomų užduočių sąrašas. Šis iš anksto nustatytų užduočių sąrašas taip pat gali būti tikslinamas naudojant paieškos kriterijų filtrą. Užduočių sąraše naudotojams pateikiama informacija apie veiksmus, kuriuos reikia atlikti, su užduotimi susijusias chemines medžiagas, importavimo šalį ir užduoties įvykdymo datą. Užduotys, kurių įvykdymo terminas artėja, žymimos oranžine spalva, o užduotys, kurių įvykdymo terminas jau praėjo, žymimos raudona spalva.
  • Vykdyti ir užbaigti užduotis: užduoties juostoje atveriamas duomenų apie pranešimą langas, kuriame pateikiama papildoma informacija, susijusi su užduotimi ir prašymu. Galima susipažinti su pranešimų pateikimo istorija, kurioje pateikiamas bylos gyvavimo ciklo įvykių sąrašas. Taip pat yra žinučių skiltis, kurioje naudotojas gali matyti visas anksčiau išsiųstas su byla susijusias žinutes. Naudotojui pareikalavus įvykdyti užduotį, ji gali būti vykdoma ir užbaigiama užduočių veiksmų meniu („Task Action Menu“) juostoje pasirenkant atitinkamą veiksmą.
  • Prašyti, kad įmonės pateiktų papildomą informaciją ir (arba) atliktų taisymus: jei institucijų naudotojai pastebi, kad trūksta tam tikros informacijos ir (arba) reikia atlikti pateikto prašymo taisymus, jie gali prašyti pramoninių naudotojų iš dalies pakeisti savo prašymus arba įrašyti į juos papildomus duomenis. Sistemoje institucijų naudotojams leidžiama į pranešimą įtraukti žinutę, kuria paaiškinamas pakeitimų, kuriuos reikia atlikti, pobūdis.

 

Muitinės sąsaja

„ePIC“ muitinės sąsaja yra skirta muitinių pareigūnams, suteikiant jiems informaciją, būtiną jų pareigoms atlikti. Jie gali atlikti ad hoc paieškas (pagrįstas teigiamu RIN ir importuojančios šalies atitikmeniu) ir patikrinti, ar tam tikru metu eksportas leidžiamas, taip pat kitą susijusią informaciją apie eksportą.

Categories Display