Autorizacija

Autorizacijos proceso paskirtis – užtikrinti, kad labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas (SVHC) palaipsniui pakeistų mažiau pavojingos cheminės medžiagos arba technologijos, kai yra prieinamos techniniu ir ekonominiu požiūriu perspektyvios alternatyvos.

Autorizacijos procesas prasideda tuomet, kai valstybė narė arba ECHA Komisijos prašymu pasiūlo priskirti cheminę medžiagą SVHC kategorijai.

Cheminės medžiagos, kurioms būdingos toliau nurodytos pavojingumo savybės, gali būti įvardijamos kaip SVHC.

 

  • Cheminės medžiagos, kurios atitinka priskyrimo kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai (CMR) cheminių medžiagų 1A arba 1B kategorijai kriterijus pagal CLP reglamentą.
  • Cheminės medžiagos, kurios yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumulacijos (vPvB) pagal REACH reglamento XIII priedą.
  • Cheminės medžiagos, kurios kelia lygiavertį susirūpinimo lygį kaip ir CMR arba PBT/vPvB cheminės medžiagos ir dėl kurių sprendimas priimamas įvertinant kiekvieną konkretų atvejį atskirai.

SVHC nustatymo proceso metu rengiamos 45 dienų trukmės viešosios konsultacijos. Nustačius, kad cheminė medžiaga yra SVHC, ji įtraukiama į kandidatinį sąrašą. Įtraukus cheminę medžiagą į kandidatinį sąrašą, jos tiekėjai iš karto įpareigojami, pavyzdžiui:

  • pateikti saugos duomenų lapą;
  • informuoti apie saugų naudojimą;
  • atsakyti į vartotojų užklausas per 45 dienas ir
  • informuoti ECHA, jeigu jų gaminamame gaminyje metinis gamintojui / importuotojui tenkančios SVHC kiekis yra daugiau nei viena tona ir jeigu šios gaminiuose esančios cheminės medžiagos koncentracija viršija 0,1 proc. gaminio masės.

SVHC įtraukimas į kandidatinį sąrašą

Ketinimas priskirti cheminę medžiagą SVHC kategorijai skelbiamas ketinimų registre prieš pateikiant pasiūlymą; taip siekiama iš anksto informuoti įmones ir kitus suinteresuotuosius subjektus apie pateiktą ketinimą.

Pasiūlymas parengiamas pagal REACH reglamento XV priedą ir jį sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje pateikiami duomenys ir pagrindžiama, kodėl cheminė medžiaga įvardijama kaip SVHC. Antroje dalyje, kuri nagrinėjama per tolesnius po nustatymo einančius etapus, pateikiama informacija apie cheminės medžiagos kiekį ES rinkoje, naudojimo būdus ir galimas cheminės medžiagos alternatyvas.

Paskelbus pasiūlymą visi subjektai per 45 dienų trukmės konsultacijas gali teikti pastabas arba papildomą informaciją. Pastabas galima teikti dėl cheminės medžiagos savybių, jos naudojimo būdų ir alternatyvų.

Jei negaunama jokių pastabų, kuriomis būtų ginčijamas cheminės medžiagos priskyrimas SVHC medžiagoms, ji iš karto įtraukiama į kandidatinį sąrašą. Pastabos dėl naudojimo būdų ir alternatyvų yra surenkamos ir naudojamos vėlesniame proceso etape, t. y. rengiant rekomendacijas dėl cheminių medžiagų įtraukimo į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą.

Tais atvejais, kai gaunamos pastabos, kuriose pateikiama nauja informacija arba ginčijamas cheminės medžiagos priskyrimo prie SVHC medžiagų motyvas, pasiūlymas ir pastabos perduodami Valstybių narių komitetui, kad jis susitartų dėl cheminės medžiagos priskyrimo prie SVHC medžiagų.

Jeigu komitetas pasiekia vieningą susitarimą, cheminė medžiaga įtraukiama į kandidatinį sąrašą. Jeigu komitetas vieningo susitarimo nepasiekia, klausimas perduodamas Komisijai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)