Autorizacija

Autorizacijos proceso paskirtis – užtikrinti, kad labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC) būtų palaipsniui pakeistos mažiau pavojingomis medžiagomis ar technologijomis, jei esama techniniu ir ekonominiu požiūriu įgyvendinamų alternatyvų.

Autorizacijos procesas prasideda, kai valstybė narė arba ECHA, Komisijos prašymu, pasiūlo nustatyti, kad medžiaga yra SVHC.

Labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms gali būti priskirtos šias pavojingas savybes turinčios medžiagos:

 

  • medžiagos, kurios atitinka priskyrimo kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai (CMR) cheminių medžiagų 1A arba 1B kategorijai kriterijus pagal CLP reglamentą;
  • medžiagos, kurios yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumulacijos (vPvB) pagal REACH reglamento XIII priedą;
  • medžiagos, kurios, vertinant kiekvieną konkretų atvejį atskirai, kelia tokį patį susirūpinimą, kaip ir CMR arba PBT / vPvB kategorijai priskiriamos medžiagos.

SVHC nustatymo proceso metu rengiamos 45 dienų trukmės konsultacijos. Nustačius, kad medžiaga yra SVHC, ji įtraukiama į kandidatinį sąrašą. Medžiagą įtraukus į kandidatinį sąrašą, jos tiekėjai turi nedelsdami įvykdyti tam tikrus įpareigojimus, pvz.:

  • pateikti saugos duomenų lapą;
  • informuoti apie saugų naudojimą;
  • atsakyti į vartotojų užklausas per 45 dienas ir
  • informuoti ECHA, jeigu SVHC yra tuose gaminiuose, kurių gamintojas pagamina arba importuotojas įveža daugiau kaip vieną toną per metus ir jeigu šios medžiagos koncentracija tuose gaminiuose yra didesnė nei 0,1 proc. gaminio masės.

SVHC įtraukimas į kandidatinį sąrašą

Ketinimas pasiūlyti nustatyti, kad medžiaga yra SVHC, skelbiamas ketinimų registre prieš pateikiant pasiūlymą, siekiant iš anksto informuoti suinteresuotąsias šalis apie numatomą pateikti pasiūlymą.

Pasiūlymas rengiamas pagal REACH reglamento XV priedą ir yra sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje pateikiami duomenys ir pagrindžiama, kodėl turėtų būti nustatyta, kad medžiaga yra SVHC. Antroje dalyje, kuri nagrinėjama nustačius, kad medžiaga yra SVHC, pateikiama informacija apie medžiagos kiekį ES rinkoje, jos naudojimo būdus ir galimas alternatyvas.

Paskelbus pasiūlymą, suinteresuotosios šalys gali per 45 dienų trukmės konsultacijas teikti pastabas dėl pasiūlymo arba pateikti papildomą informaciją. Galima teikti pastabas dėl medžiagos savybių, jos naudojimo būdų ir alternatyvų.

Jei negaunama jokių pastabų, kuriomis būtų ginčijamas medžiagos priskyrimas SVHC, ji iš karto įtraukiama į kandidatinį sąrašą. Pastabos dėl naudojimo būdų ir alternatyvų surenkamos ir naudojamos vėlesniame proceso etape, t. y. rengiant rekomendacijas dėl medžiagų įtraukimo į autorizacijos sąrašą.

Gavus pastabų, kuriose pateikiama nauja informacija arba ginčijamas medžiagos priskyrimo SVHC pagrindas, tiek pasiūlymas, tiek pastabos perduodami Valstybių narių komitetui (MSC), kad jame būtų susitarta dėl medžiagos priskyrimo SVHC.

Komitetui pasiekus vieningą susitarimą, cheminė medžiaga įtraukiama į kandidatinį sąrašą. Komitetui nepasiekus vieningo susitarimo, šis klausimas perduodamas Komisijai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)