Cheminės medžiagos identifikavimas

Cheminės medžiagos identifikavimas – tai procedūra, kurios metu nustatoma cheminės medžiagos tapatybė.

Tikslus cheminės medžiagos identifikavimas – būtina daugelio REACH, CLP reglamentuose nustatytų ir su biocidais susijusių procesų sąlyga. Tai visų pirma padeda veiksmingai ir teisingai atlikti bendras REACH registracijas ir užtikrinti, kad bandymo duomenys atitiktų pagal REACH reglamentą įregistruotą cheminę medžiagą. Todėl galima atlikti išsamų registruotos cheminės medžiagos keliamo pavojaus ir rizikos vertinimą.

Tinkamai identifikavus cheminę medžiagą taip pat galima:

  • dalytis informacija, kad nereikėtų atlikti nebūtinų bandymų su gyvūnais ir nepatirti nepagrįstų išlaidų;
  • bandymo duomenis gali naudoti kitos bendrovės, be to, cheminių medžiagų grupėje galima taikyti analogijos metodą;
  • įvertinti, ar cheminė medžiaga įtraukta į autorizacijos sąrašą, apribojimų sąrašą, ar jai taikomas suderintas klasifikavimas ir ženklinimas.

Cheminės medžiagos tapatybė paprastai apibrėžiama nurodant:

  • cheminį pavadinimą, pvz., benzenas;
  • numerį, pvz., EB numeris 200-753-7, ir
  • cheminę sudėtį, pvz., >99 proc. benzenas ir < 1 proc. toluenas.  Sudėtis nustatoma atliekant cheminę analizę.  

Teisės aktuose nustatytos procedūros, kai svarbus vaidmuo tenka cheminės medžiagos identifikavimui:

 

REACH užklausa

Bendrovės, planuojančios registruoti cheminę medžiagą, kuriai netaikomas pereinamasis laikotarpis, ar cheminę medžiagą, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis ir kuri nėra preliminariai įregistruota, privalo pateikti ECHA užklausą, ar dėl tos pačios cheminės medžiagos jau nebuvo įteikta registracijos dokumentacija.

Tikslus cheminės medžiagos identifikavimas yra svarbi užklausos proceso dalis siekiant užtikrinti, kad tą pačią cheminę medžiagą ketinančios registruoti ar ją jau užregistravusios bendrovės tinkamu laiku užmegztų tarpusavio ryšius. Taip užtikrinamas reikiamas dalijimasis duomenimis. 

 

REACH registracija

Registracija grindžiama principu „viena cheminė medžiaga, viena registracija“. Tai reiškia, kad tos pačios cheminės medžiagos gamintojai ir importuotojai įpareigoti savo registracijos dokumentus pateikti kartu.

Tikslus cheminės medžiagos identifikavimas – svarbi registracijos proceso dalis siekiant užtikrinti, kad tos pačios cheminės medžiagos registruotojai dalyvautų tame pačiame bendros registracijos procese. Identifikavimas taip pat padeda išsiaiškinti bendros registracijos mastą, nes padeda parengti cheminės medžiagos tapatybės profilį (SIP) ir pranešti apie ribinę sudėtį.

 

PPORD (produkto ir technologinis tyrimas bei plėtra) išimtis

Cheminėms medžiagoms, numatytoms naudoti produkto ir technologiniam tyrimui bei plėtrai (PPORD), penkerių metų laikotarpiu leidžiama taikyti prievolės registruoti išimtį. Bendrovės, kurios nori pasinaudoti šia išimtimi, privalo ECHA pateikti PPORD pranešimą.

Tikslus cheminės medžiagos identifikavimas yra svarbi PPORD išimties proceso dalis, siekiant suprasti, pvz., kokia apimtimi planuojama taikyti išimtį.

 

Vertinimas pagal REACH reglamentą

ECHA ir valstybės narės vertina bendrovių pateiktą informaciją, kad išnagrinėtų registracijos dokumentacijų ir pasiūlymų atlikti bandymą kokybę. Be to, atliekant vertinimą siekiama nustatyti, ar atitinkama cheminė medžiaga kelia riziką žmonių sveikatai arba aplinkai.

Tikslus cheminės medžiagos identifikavimas svarbus taikant vertinimo procesus, nes taip ECHA ir valstybės narės gali nustatyti, kad kiekviena registracija taikoma tik vienai cheminei medžiagai ir kad bandymo duomenys yra tinkami tai cheminei medžiagai. Cheminės medžiagos tapatybės profilis (SIP) ir ribinės sudėties nurodymas padeda užtikrinti reikšmingų bandymo duomenų skaidrumą.

 

Rizikos valdymas pagal REACH ir CLP reglamentus

Bendrovės turėtų įvertinti, ar jų cheminė medžiaga įtraukta į autorizacijos sąrašą, apribojimų sąrašą, ar jai taikomas suderintas klasifikavimas ir ženklinimas. Tai galima padaryti tik jeigu cheminės medžiagos tapatybė yra nustatyta tiksliai.

 

Biocidai

Biocidinių produktų reglamente (BPR) apibrėžiamas biocidinių produktų pateikimas rinkai ir jų naudojimas žmonėms, gyvūnams, medžiagoms ir gaminiams apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų, pvz., kenkėjų arba bakterijų, kai šią apsauginę funkciją užtikrina biocidiniame produkte esančios veikliosios medžiagos.

Tiksliai identifikavus cheminę medžiagą užtikrinama, kad bandymo duomenys atitiktų cheminę medžiagą ir jais būtų teisingai dalijamasi. Jais remiantis galima atlikti išsamų biocidinės medžiagos keliamo pavojaus ir rizikos vertinimą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)